INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 
Studia doktoranckie w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie


 1. Studia doktoranckie prowadzone są na kierunku bezpieczeństwo narodowe i umo­żliwiają uzy­ska­nie stopnia naukowego doktora nauk społecz­nych w dyscyplinie nauki o bez­pieczeń­stwie.
 2. Studia doktoranckie trwają 4 lata i mają charakter stacjonarny. Zajęcia odbywają się w środy dla poszczególnych roczników zgodnie z planem studiów.
  W trakcie pierwszego i drugiego roku studiów doktoranci zdobywają najnowszą wiedzę z me­to­do­logii badań, dydaktyki oraz dyscypliny pod­sta­wowej i osiągają kom­petencje do otwarcia przewodu doktorskiego oraz organizowania badań.
  W trakcie trzeciego roku studiów doktoranci pogłębiają wiedzę z dyscypliny podstawowej i dodatkowej oraz języka nowożytnego, prowadzą badania naukowe i doskonalą umiejętności dy­dak­tyczne. 
  Czwarty rok studiów
   przeznaczony jest na zakończenie badań i opisanie ich wyników w formie rozprawy doktorskiej pod kierunkiem pro­mo­tora.
 3. Celem studiów doktoranckich jest:
  1. wyposażenie w wiedzę na poziomie zaawansowanym, umożli­wiającym orientację w możliwie szerokim zakresie dyscypliny oraz jej miejsca w dziedzinie nauk spo­łecznych;
  2. przygotowanie do pracy o charakterze bada­wczym w naukach o bezpieczeń­stwie;
  3. przygotowanie do wykonywania zawodu nau­czyciela akademickiego;
  4. przygotowanie do prowadzenia samo­dziel­­nych badań naukowych (w tym także poza jednostką prowa­dzącą kształcenie), współ­pracy naukowej w zes­połach ba­daw­­czych, w tym również między­­na­rodowych;
  5. kształtowanie kompetencji społecznych wła­ści­wych pracownikom nauki.

 

Koło Naukowe Doktorantów Nauk o Bezpieczeństwie UPH


 

 Opiekun - dr hab. Henryk Wyrębek, prof. UPH. 

 

Struktura


 

Przewodniczący Koła - mgr Damian Jarnicki

Wice Przewodnicząca - mgr Katarzyna Stępień

Sekretarza Koła - mgr Luzia Bogucka 

Skarbnik - mgr Grzegorz Czapski

 

Informacje na temat stypendiów dla doktorantów:

https://www.uph.edu.pl/studenci/stypendia-uph

 

Regulamin studiów doktoranckich:

https://www.uph.edu.pl/studenci/sprawy-studenckie/regulamin-studiow-doktoranckich

 

Procedury w przewodzie doktorskim:

https://wh.uph.edu.pl/studia-doktoranckie/procedury-w-przewodzie-doktorskim

 

Program Erasmus+

https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus

 

Bieżące informacje:

https://www.facebook.com/doktorancibezpieczenstwosiedlce/

19665332 236590543526608 1632051220065593149 n