INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej nauki o bezpieczeństwie

 

Zakres zagadnień, weryfikujących efekty uczenia się

dla klasyfikacji na poziomie 8 PRK

Egzamin z dyscypliny podstawowej obejmuje wiedzę odpowiadającą dyscyplinie,
w której mieści się tematyka rozprawy doktorskiej

Zakres przedmiotowy:

 

Studia bezpieczeństwa

 • Czym są studia bezpieczeństwa?
 • Realistyczna i idealistyczna perspektywa bezpieczeństwa.
 • Konstruktywizm i bezpieczeństwo na przykładzie szkoły kopenhaskiej.
 • Teoria krytyczna jako nowe ujęcie bezpieczeństwa.
 • Prywatyzacja bezpieczeństwa.
 • Ruchy ludności i bezpieczeństwo.
 • Instytucje bezpieczeństwa: sojusze, instytucje regionalne, ONZ.
 • Wyzwania współczesności: międzynarodowy handel bronią, przeciwdziałanie terroryzmowi, bezpieczeństwo energetyczne, tzw. wojny hybrydowe.
 • Zmiany w środowisku naturalnym i kwestie bezpieczeństwa.
 • Perspektywy badań bezpieczeństwa.

Charakterystyka dyscypliny nauki o bezpieczeństwie

 • Ogólne pojęcie bezpieczeństwa. Podmiot i przedmiot referencyjnybezpieczeństwa.
 • Obszar badań i kwestia tożsamości przedmiotowej i metodologicznej nauki o bezpieczeństwie.
 • Zagadnienie paradygmatu w naukach o bezpieczeństwie.
 • Nauki o bezpieczeństwie a inne dyscypliny naukowe. Zakresy współdziałania.
 • Cele badań w naukach o bezpieczeństwie.
 • Czym się różnią nauki o bezpieczeństwie od studiów bezpieczeństwa?
 • Geneza i rozwój studiów bezpieczeństwa i nauk o bezpieczeństwie.
 • Znaczenie pojęć w naukach o bezpieczeństwie. Siatka pojęciowa.
 • Zagadnienie obiektywizmu i przyczynowości w naukach o bezpieczeństwie.
 • Ilościowe i jakościowe metody badawcze w naukach o bezpieczeństwie.

Główne problemy nauki o bezpieczeństwie

 • Bezpieczeństwo jednostki(personalne).
 • Bezpieczeństwo narodowe.
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe jako środowisko dla bezpieczeństwa jednostki i bezpieczeństwa narodowego.
 • Strategia bezpieczeństwa narodowego: tworzenie, wdrażanie i kontrola realizacji.
 • Instrumenty polityki bezpieczeństwa narodowego i ich ogólna charakterystyka.
 • Obrona narodowa a bezpieczeństwo jednostki, społeczeństwa i instytucji państwa.
 • Rola i miejsce zarządzania kryzysowego w urzeczywistnianiu bezpieczeństwa jednostek i narodowego.
 • Demokratyczna kontrola i nadzór nad siłami zbrojnymi, policją i służbami specjalnymi.
 • Środowisko przyrodnicze i jego wpływ na bezpieczeństwo jednostki i bezpieczeństwo narodowe.
 • Związki między bezpieczeństwem jednostek, społeczeństwa i instytucji państwa.

Literatura:

 • Studia bezpieczeństwa(2012). Praca pod red. Paula D. Williamsa, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Hołyst Brunon, Bezpieczeństw Ogólne problemy badawcze (2014), t.1.Wyd.PWN.Warszawa.
 • Hołyst Brunon, Bezpieczeństwo jednostki (2014), t.2. Wyd.PWN.Warszaw
 • HołystBruon, Bezpieczeństwo społeczeństwa(2015), t.3. Wyd.PWN.Warszaw
 • Hołyst Brunon, Bezpieczeństwo gatunku ludzkiego (2014), t.4. Wyd.PWN.Warszaw
 • Metodologiczne i dydaktyczne aspekty bezpieczeństwa narodowego (2015).Praca pod red. Waldemara Kitlera i Tomasza Kośmidera.Wyd. Difin, Warszawa.
 • Współczesne bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe (2011).Praca pod Mariusza Kubiaka i Mirosława Minkiny. Wyd. UPH, Siedlce.
 • Jarmoszko Stanisław Ścieżki konceptualizacji strategiibezpieczeństwa(2015), Wyd.UPH, Siedlce.
 • Kultura bezpieczeństwa. Potrzeby i uwarunkowania(2016),t.1. Praca pod red. Stanisława Jaczyńskiego i Jerzego Kunikowskiego. Wyd. UPH, Siedlce.
 • Kultura bezpieczeństwa. Potrzeby i uwarunkowania (2016),t.2. Praca pod red. Mirosława Minkiny, Agnieszki Filipek i Joanny Ważniewskiej. Wyd. UPH, Siedlce.
 • Kultura bezpieczeństwa. Potrzeby i uwarunkowania (2016),t.3. Praca pod red. Maryli Fałdowskiej, Andrzeja W. Świderskiego i Grzegorza Wierzbickiego. Wyd. UPH,Siedlce.
 • Filipek Agnieszka (2016), Psychospołeczne i prakseologiczne aspekty jakości funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego. .Wyd. UPH, Siedlce.
 • Jarmoszko Stanisław, Antropologia bezpieczeństwa. Kontury naukowej tożsamości(2015) Wyd. UPH, Siedlce.
 • Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach(2013).Praca pod red. Stanisława Sulowskiego. Wyd. ELIPSA, Warszawa.
 • „Secretum. Służby specjalne. Bezpieczeństwo. Informacja” (wszystkie numery). Wydawca INSiBUPH w Siedlcach, Oficyna Wydawnicza RYTM,Warszawa.
 • Elementy teorii i praktyki transdyscyplinarnych badań problemów bezpieczeństwa (2013),t.1.Praca pod red. Mariana Cieślarczyka, Agnieszki Filipek, Andrzeja W. Świderskiego i Joanny Ważniewskiej. Wyd. UPH, Siedlce.
 • Wróblewski Ryszard (2013),Zarządzanie kryzysowe jako element bezpieczeństwa narodowego, UPH, Siedlce.
 • Minkina Mirosław, Gry wywiadów. Sztuka wywiadu w państwach współczesnych(2014),Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa.
 • Fehler Włodzimierz, Marczuk Karina Paulina, Polityka Unii europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Uwarunkowania- realizacja- wyzwania w drugiej połowie XXI wieku(2015), Wyd. Difin, Warszawa.
 • Ochrona ludności w wymiarze wieloaspektowym (2015), Praca pod red. Romualda Kalinowskiego, Pawła Szmitkowskiego i Sylwii Zakrzewskiej. Wyd. UPH, Siedlce.
 • Topolewski Stanisław, Żarkowski Paweł (2015),Współczesny wymiar bezpieczeństwa narodowego. UPH,Siedlce.