• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

belka studies

Modern specializations

 

 

belka education

Excellent prepared staff

 

 

belka laboratories

Perfectly equipped laboratories

 

 

 

belka news

Z wizytą na Łotwie

 IMG 0704

W dniach 20-25 września br. przebywali na Łotwie prof. Mirosław Minkina, Prorektor d.s Nauki i Współpracy Międzynarodowej, prof. Mariusz Kubiak, Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa i prof. Jacek Zieliński. Wyjazd zrealizowany został w ramach programu Erasmus +. Nasi przedstawiciel przeprowadzili wykłady dla studentów pierwszego i drugiego stopnia współpracującej od wielu lat z naszą Uczelnią - Bałtyckiej Akademii Międzynarodowej w Rydze. Uczestniczyli ponadto w debacie ze studentami studiów doktoranckich na kierunku zarządzanie, prawo i ekonomia. Spotkali się z Przewodniczącym Senatu prof. Stanislavsem Buką, Prorektorem d.s. nauki prof. Inną Stecenko, oraz p.o. Prorektora d.s. Współpracy międzynarodowej, mgr Intą Buka. W czasie rozmów poruszono tematy wspólnych tematów badawczych, wymiany studentów i wykładowców, a także prolongowania umowy o wzajemnej współpracy. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny będzie uczestniczył w organizacji konferencji Bałtyckiej Akademii Międzynarodowej nt. Procesy transformacyjne w sferze prawa, ekonomii regionalnej i ekonomii politycznej: aktualne problemy ekonomiczno-polityczne i prawne, która zaplanowana została na 8 grudnia br. (Ryga).

UWAGA NOWE STUDIA PODYPLOMOWE !!!

 

Szanowni Państwo. Miło nam poinformować, że od października roku akademickiego 2017/2018 uruchamiamy w naszym Instytucie nowe studia podyplomowe Bezpieczeństwo informacji, systemów i sieci informatycznych. Szczegółowe informacje na temat warunków rekrutacji i zasad studiowania dostępne są tutaj.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

z cyklu Wojna i Bezpieczeństwo Militarne

 

2a

W dniach 8-9 czerwca 2017 roku w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach miała miejsce II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Wojna i Bezpieczeństwo Militarne. Jej celem było przedstawienie wyników badań w obszarze poznawczym wojny i polityki w ujęciu dyscyplin naukowych: filozofii, socjologii, nauk o polityce, nauk o bezpieczeństwie, nauk o obronności, historii, nauk o zarządzaniu, prawa, kulturoznawstwa oraz przeprowadzenie interdyscyplinarnego dyskursu nad zjawiskami wojny i polityki po zakończeniu zimnej wojny.

 

Jednostka prowadząca

Wydział Humanistyczny

Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa

 ul. Żytnia 39

tel. 643-18-62

 

Czas trwania studiów

Dwa semestry

 

Kierownik studiów

dr hab. Henryk Wyrębek

 

Studia są w szczególności adresowane do:

Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo informacji, systemów i sieci informatycznych” adresowane są do osób zajmujących się bądź planujących prace na różnych stanowiskach związanych z zarządzaniem, planowaniem, wdrażaniem, utrzymaniem i audytem bezpieczeństwa informacji i systemów związanych z tworzeniem, przesyłaniem, przetwarzaniem i gromadzeniem informacji oraz do administratorów systemów teleinformatycznych chcących pogłębić wiedzę w zakresie bezpieczeństwa informacji.

 • pracowników administracji państwowej i przedsiębiorstw zajmujących się bezpieczeństwem informacji, opracowaniem, wdrażaniem i utrzymaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001,
 • kadry kierowniczej i zarządzającej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo informacji,
 • osób zajmujących się bezpieczeństwem informacji dla służb mundurowych i cywilnych, administratorów systemów teleinformatycznych.

Cel studiów


Zdobycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie:

 • Znaczenia informacji w państwie i organizacjach oraz ich bezpieczeństwo,
 • Cyberprzestrzenne wymiary bezpieczeństwa (mentalny, organizacyjny, materialny),
 • Zagrożeni dla bezpieczeństwa informacji w administracji publicznej oraz działalności gospodarczej,
 • Psychologiczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych,
 • Ustawa o ochronie danych osobowych,
 • Ustawa o ochronie informacji niejawnych,
 • Obowiązki i uprawnienia Administratora Bezpieczeństwa Informacji; Bezpieczeństwo danych osobowych (upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, elementy ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,); Polityka bezpieczeństwa.
 • Przepisy i procedury w zakresie ścigania przestępstw komputerowych,
 • Audyt wewnętrzny i zewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji,
 • Aspekty techniczne dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Bezpieczeństwo sprzętowe,
 • Szyfr z przesunięciem. Szyfr podstawieniowy. Szyfr afiniczny. Szyfr Vigenère'a. Szyfr Hilla. Kryptoanaliza szyfru podsawieniowego. Kryptoanaliza szyfru afinicznego.Kryptoanaliza szyfru Vigenere’a. Ataki na szyfr Hilla,
 • Standard szyfrowania danych – algorytm DES,
 • Algorytm RSA. Ataki na RSA i system Rabina. Algorytmy faktoryzacji,
 • Systemy kryptograficzne z kluczem publicznym. Schematy podpisów. Funkcje skrótu. Uzgadnianie i dystrybucja klucza,
 • Pojęcie i istota wywiadu biznesowego,
 • Metody i techniki zdobywania i przetwarzania biznesowych informacji wywiadowczych,
 • Działania ochronne w wywiadzie biznesowym,
 • Bezpieczeństwo systemów,
 • Rozwiązania sprzętowe i programowe do zabezpieczania sieci. Zapora sieciowa (firewall), Listy kontroli dostępu ACL, Serwery proxy. Wirtualne sieci lokalne (VLAN). Strefy DMZ. Mechanizm NAT i PAT. Ataki na infrastrukturę sieciową: Sniffing, Spoofing, Poisoning, DoS,
 • Bezpieczna komunikacja w sieci. Protokół HTTPS, SSH, Secure Socket Layer, Transport Layer Security, IPSec. Bezpieczeństwo poczty elektronicznej,
 • Mechanizmy bezpieczeństwa zdalnego dostępu. PAP, CHAP, EAP, Protokół RADIUS i TACACS. Wirtualne sieci prywatne (VPN). Bezpieczeństwo w sieciach bezprzewodowych,
 • Podpis cyfrowy i uwierzytelnianie,
 • Systemy wykrywania intruzów. Zapewnianie dostępności danych,
 • Techniki i narzędzia służące do ataków na sieci informatyczne,
 • Mechanizmy i narzędzia bezpieczeństwa usług i danych w chmurze obliczeniowej,
 • Zintegrowane systemy zarządzania infrastruktura i usługami IT,
 • Testy penetracyjne,
 • Monitorowanie zasobów teleinformatycznych,
 • Etapy procesu zarządzania ryzykiem wg norm ISO 25000 oraz ISO 31000,
 • Metody, techniki i narzędzia zarządzania ryzykiem,
 • Standardy bezpieczeństwa informacji w tym normy serii ISO/IEC 27000,
 • Opracowanie, wdrażanie i utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg PN-ISO/IEC 27001:2014-12,
 • Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg PN-ISO/IEC 27001:2014-12,
 • Certyfikaty zawodowe ekspertów ds. bezpieczeństwa informacji,
 • Organizacja bezpieczeństwa informacji i polityka bezpieczeństwa,
 • Systemy zasilania podstawowego i awaryjnego systemów,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem systemów operacyjnych.

 

Zasady rekrutacji


Słuchaczami studiów mogą zostać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Kandydaci rejestrują się na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), a następnie składają wymagane dokumenty:

- podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk   z programu IRK),

- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

- kserokopia dowodu osobistego.

Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Decyzję o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia podejmuje Kierownik Studiów Podyplomowych. Decyzje o przyjęciu albo nieprzyjęciu doręcza się kandydatowi w formie pisemnej na adres wskazany do korespondencji.

 

Koszt: 1700 zł/semestr

 

Informacje dodatkowe:

Program studiów obejmuje dwa semestry zajęć łącznie 291 godzin realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów. Po uzyskaniu wymaganych programem studiów zaliczeń oraz zdaniu egzaminu końcowego słuchacze otrzymają ustalone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Termin składania dokumentów: do 28 września 2018 r.

Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 r.

 

 podyplomowe