INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Zasady rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne na rok akademicki 2018/2019

 

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE


 • „stara matura” - dla absolwentów legitymujących się tzw. „starą maturą” podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu dojrzałości z  wyżej wymienionych przedmiotów przeliczane na punkty. W postępowaniu kwalifikacyjnym brane będą pod uwagę oceny z egzaminu maturalnego z języka obcego oraz przedmiotu do wyboru spośród następujących: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka.
 • „nowa matura” - kandydaci legitymujący się „nową maturą” przyjmowani będą na podstawie rankingu punktów uzyskanych przez nich na egzaminie maturalnym z języka obcego oraz przedmiotu do wyboru spośród następujących: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka.

Na studia pierwszego stopnia kierunek bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne bez postępowania kwalifikacyjnego są przyjmowani laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

 1. Wiedzy o Unii Europejskiej,
 2. Wiedzy o Integracji Europejskiej,
 3. Wiedzy o Prawach Człowieka,
 4. Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 5. Historycznej,
 6. Geograficznej i Nautologicznej.

 

STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE


O przyjęciu na studia II stopnia prowadzone przez Instytut na podstawie oceny z dyplomu mogą ubiegać się absolwenci następujących kierunków:

 • bezpieczeństwo narodowe,
 • bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • bezpieczeństwo międzynarodowe,
 • inżynieria bezpieczeństwa,
 • europeistyka,
 • stosunki międzynarodowe,
 • pedagogika,
 • politologia,
 • historia,
 • ekonomia,
 • logistyka,
 • gospodarka przestrzenna,
 • polityka społeczna,
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • administracja,
 • zarządzanie,
 • socjologia,
 • kryminologia,
 • kulturoznawstwo,
 • wojskoznawstwo,
 • media i komunikacja społeczna,
 • polityka publiczna,
 • praca socjalna
 • absolwenci wyższych szkół zawodowych MON i MSWiA

O przyjęciu decyduje ranking ocen z dyplomów absolwentów preferowanych kierunków studiów, a w przypadku absolwentów innych kierunków studiów, wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w oparciu o zagadnienia z zakresu kierunkowych treści kształcenia.

PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ (Bezpieczeństwo Narodowe)

 1. Migracje i ich konsekwencje dla bezpieczeństwa państwa.
 2. Współczesne wizje ładu międzynarodowego.
 3. Charakterystyka współczesnych wojen i konfliktów międzynarodowych
 4. Wyzwania dla bezpieczeństwa RP.
 5. Organizacja administracji publicznej w Polsce.6
 6.  Polityka bezpieczeństwa Polski po 1989 roku.
 7. Typologia i klasyfikacja bezpieczeństwa.
 8. Wyznaczniki współczesnej roli państwa jako podmiotu bezpieczeństwa.
 9. Zagrożenia dla bezpieczeństwa globalnego.
 10. Strategia bezpieczeństwa RP.
 11. Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP 2022.
 12. Istota i charakter zarządzania kryzysowego.
 13. Polska w międzynarodowych stosunkach politycznych.
 14. Modele bezpieczeństwa międzynarodowego.

PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ

(Bezpieczeństwo Wewnętrzne)

 1. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu.
 2. Współczesne wizje ładu międzynarodowego.
 3. Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym.
 4. Wyzwania dla bezpieczeństwa wewnętrznego RP.
 5. Administracja terytorialna w systemie bezpieczeństwa państwa.
 6. Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych.
 7. Typologia i klasyfikacja bezpieczeństwa.
 8. Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego.
 9. System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
 10. Strategia bezpieczeństwa RP.
 11. Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP 2022.
 12. Istota i charakter zarządzania kryzysowego.
 13. Ochrona granic RP.
 14. Prawne podstawy bezpieczeństwa RP.

W przypadku jeżeli liczba kandydatów nie przekroczy 110% limitu, na studia przyjmuje się wszystkich kandydatów na podstawie złożonych dokumentów.

Przewidujemy identyczne warunki rekrutacji zarówno na pierwszym, jak i na drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego.