INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Jednostka prowadząca

Wydział Humanistyczny

Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa


ul. Żytnia 39

tel.: 25 643-18-62

Czas trwania studiów

Dwa semestry

Studia adresowane są w szczególności do:

 • osób za­trud­nio­nych w ad­mi­ni­stra­cji rzą­do­wej i sa­mo­rzą­do­wej, są­dach, jed­nost­kach i in­sty­tu­cjach ad­mi­ni­stra­cji pań­stwo­wej (urzę­dach dziel­ni­co­wych, gmin­nych, po­wia­to­wych itp.), służ­bach spe­cjal­nych oraz przed­się­bior­stwach tam gdzie są lub będą prze­twa­rza­ne in­for­ma­cje nie­jaw­ne, dane oso­bo­we oraz inne in­for­ma­cje wy­ma­ga­ją­ce ochro­ny;
 • osób zaj­mu­ją­cych się ochro­ną in­for­ma­cji nie­jaw­nych i da­nych oso­bo­wych;
 • kie­row­ni­ków jed­no­stek or­ga­ni­za­cyj­nych, peł­no­moc­ni­ków ochro­ny i ich za­stęp­ców, kie­row­ni­ków i pra­cow­ni­ków kan­ce­la­rii taj­nych, bi­blio­tek i se­kre­ta­ria­tów; ad­mi­ni­stra­to­rów sys­te­mów te­le­fo­nicz­nych i in­spek­to­rów bez­pie­czeń­stwa te­le­in­for­ma­tycz­ne­go oraz ad­mi­ni­stra­to­rów da­nych oso­bo­wych;
 • osób przy­go­to­wu­ją­cych się do pracy w ww. in­sty­tu­cjach.

W ramach Podyplomowych Studiów Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, niezbędne do zajmowania stanowiska związanego z ochroną informacji niejawnych i danych osobowych. Co więcej, zróżnicowany program studiów pozwala uczestnikowi na szerokie zapoznanie się prezentowaną problematyką. Wśród oferowanych przedmiotów znajdują się między innymi te, związane z praktyką ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, jak i moduły teoretyczne, dające solidną podbudowę literaturową. Co więcej, słuchacze zostaną zapoznani z elementami etyki zawodowej.


Kie­row­nik stu­diów

dr hab. Sta­ni­sław To­po­lew­ski, prof. Uczelni – wie­lo­let­ni eta­to­wy pra­cow­nik struk­tur ochro­ny in­for­ma­cji niejawnych Mi­ni­ster­stwa Obro­ny Na­ro­do­wej, profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

 Opis treści programowych


Słuchacze studiów podyplomowych będą realizowali następujące moduły kształcenia:

 1. Postępowanie z dokumentacją jednostki organizacyjnej.
 2. Bezpieczeństwo osobowe informacji niejawnych.
 3. Bezpieczeństwo teleinformatyczne.
 4. Ochrona danych osobowych – zakres przedmiotowy.
 5. Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych.
 6. Standardy ochrony informacji niejawnych w NATO i UE, misjach międzynarodowych, ćwiczeniach krajowych.
 7. Bezpieczeństwo przemysłowe.
 8. Ochrona osób i mienia w systemie bezpieczeństwa państwa.
 9. Teoretyczny wymiar bezpieczeństwa informacyjnego.
 10. Bezpieczeństwo informacji.
 11. Kancelaria tajna i obieg dokumentów .
 12. Przygotowanie systemów teleinformatycznych do przetwarzania informacji niejawnych.
 13. Nadzór i kontrola nad ochroną informacji niejawnych.
 14. System ochrony danych osobowych.
 15. Ochrona fizyczna informacji niejawnych i danych osobowych.
 16. Etyka zawodowa.
 17. Odpowiedzialność prawna za naruszanie przepisów o ochronie informacji niejawnych i danych osobowych.
 18. Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Po ukoń­cze­niu stu­diów ab­sol­wen­ci będą dys­po­no­wa­li wie­dzą z za­kre­su:

 • obo­wią­zu­ją­cych ure­gu­lo­wań praw­nych z za­kre­su ochro­ny in­for­ma­cji nie­jaw­nych, bezpie­czeń­stwa da­nych oso­bo­wych, wy­twa­rza­nia, prze­cho­wy­wa­nia i ar­chi­wi­zo­wa­nia do­ku­men­tów, bez­pie­czeń­stwa te­le­in­for­ma­tycz­ne­go, prze­my­sło­we­go oraz or­ga­ni­za­cji i funk­cjo­no­wa­nia kan­ce­la­rii nie­jaw­nych, po­stę­po­wa­nia z ba­za­mi da­nych;
 • wy­ma­gań kra­jo­wej władzy bez­pie­czeń­stwa w za­kre­sie nad­zo­ru nad obie­giem dokumen­tów i in­for­ma­cji nie­jaw­nych;
 • spe­cy­fi­ki ta­jem­ni­cy przed­się­bior­stwa i ta­jem­ni­cy za­wo­do­wej;
 • pod­sta­wo­wych obo­wiąz­ków kie­row­ni­ka jed­nost­ki or­ga­ni­za­cyj­nej w ro­zu­mie­niu ustawy o ochro­nie in­for­ma­cji nie­jaw­nych.
Kadra

Prak­ty­cy z dłu­go­let­nim do­świad­cze­niem za­wo­do­wym w za­kre­sie or­ga­ni­zo­wa­nia i funk­cjo­no­wa­nia ochro­ny in­for­ma­cji nie­jaw­nych w RP oraz pań­stwach i or­ga­ni­za­cjach NATO i UE:
 • pra­cow­ni­cy Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Sie­dl­cach
 • pra­cow­ni­cy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 • pra­cow­ni­cy De­par­ta­men­tu Ochro­ny In­for­ma­cji Nie­jaw­nych MON
 • pracownicy administracji państwowej


Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych po zaliczeniu wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów oraz złożeniu egzaminu końcowego.

Zasady Rekrutacji


Słuchaczami studiów mogą zostać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Kandydaci rejestrują się na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), a następnie składają wymagane dokumenty:

 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Decyzję o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia podejmuje Kierownik Studiów Podyplomowych. Decyzje o przyjęciu albo nieprzyjęciu doręcza się kandydatowi w formie pisemnej na adres wskazany do korespondencji.

Studia podyplomowe trwają dwa semestry. Kierowane są do absolwentów studiów wyższych, zwłaszcza kierunków: bezpieczeństwo narodowe, prawo oraz wszystkich osób chcących podnieść swoje kwalifikacje.

Więcej informacji pod wskazanymi numerami telefonów: (25) 643-18-62, (25) 643-18-63.

Termin składania dokumentów: do 13 listopada 2020 r.

Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 r.

podyplomowe