INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Jednostka prowadząca


Wydział Nauk Społęcznych 

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

ul. Żytnia 39

tel.: 25 643-18-62

Czas trwania studiów: 3 semestry

Studia adresowane są w szczególności do:

 • absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich kierunku pedagogika ze specjalnością nauczycielską lub innych legitymujących się przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela;
 • nauczycieli pragnących uzyskać kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu – edukacja dla bezpieczeństwa.

Kie­row­nik stu­diów: dr Grzegorz Wierzbicki

Opis treści programowych


Po ukoń­cze­niu stu­diów ab­sol­went::

 • ma ukształtowaną refleksję pedagogiczną i twórczą postawę wobec zjawisk pedagogicznych mających miejsce w placówce edukacyjnej,
 • potrafi samodzielnie przygotować i prowadzić zajęcia dydaktyczne,
 • ma doświadczenie związane z pracą nauczyciela EdB,
 • posiada szczegółową wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań – normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w obszarze EdB,
 • potrafi posługiwać się podstawową wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki ogólnej, psychologii rozwojowej oraz dydaktyki EdB w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji dydaktycznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na etapie edukacji szkolnej.

Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych po zaliczeniu wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów oraz złożeniu egzaminu końcowego.

Wykaz modułów przedmiotowych


 • Bezpieczeństwo i prawa człowieka
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Bezpieczeństwo zdrowotne
 • Dydaktyka przedmiotowa edukacji dla bezpieczeństwa
 • Historia wychowania obronnego
 • Kultura bezpieczeństwa
 • Ochrona ludności, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe
 • Psychologiczne aspekty współczesnych zagrożeń
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna w edukacji dla bezpieczeństwa
 • Teoria i praktyka edukacji dla bezpieczeństwa
 • Teoria wychowania obronnego
 • Węzłowe problemy bezpieczeństwa państwa
 • Współczesne problemy filozofii i edukacji do bezpieczeństwa
 • Wybrane problemy współczesnej pedagogiki
 • Zasady bezpieczeństwa

Zasady Rekrutacji


Słuchaczami studiów mogą zostać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Kandydaci rejestrują się na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), a następnie składają wymagane dokumenty:

 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopię dowodu osobistego.

Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Decyzję o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia podejmuje Kierownik Studiów Podyplomowych. Decyzje o przyjęciu albo nieprzyjęciu doręcza się kandydatowi w formie pisemnej na adres wskazany do korespondencji.

Studia podyplomowe trwają trzy semestry. Kierowane są do absolwentów studiów wyższych, zwłaszcza kierunków: bezpieczeństwo narodowe, pedagogika oraz wszystkich osób chcących podnieść swoje kwalifikacje.

Więcej informacji pod wskazanymi numerami telefonów: (25) 643-18-62, (25) 643-18-63.

Termin składania dokumentów: do 28 września 2018 r.

Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 r.