INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

ul. Żytnia 39

tel.: 25 643-18-62

Czas trwania studiów: 2 semestry

Studia adresowane są w szczególności do:

 • absolwentów studiów I. i II. stopnia,
 • pracowników administracji państwowej i samorządowej,
 • polityków,
 • dyrektorów szkół,
 • nauczycieli,
 • pracowników i wolontariuszy zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych oraz trzeciego sektora.

 

Opis treści programowych


Po ukoń­cze­niu stu­diów ab­sol­wenci:

 • zdobędą wiadomości i umiejętności w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze lokalnym, pielęgnowania tradycji i dziedzictwa narodowego, zdobywania środków na działania obywatelskie, komunikacji interpersonalnej, praw i obowiązków obywatelskich,
 • będą dysponować rzetelnym przygotowaniem merytorycznym w zakresie kształtowania społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze lokalnym,
 • będą posiadać umiejętność prowadzenia badań, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z tego zakresu,
 • będą przygotowani do działalności prospołecznej i samodoskonalenia oraz do aktywności w różnych obszarach działań w zakresie edukacji obywatelskiej – w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych oraz kulturalnych, organizacjach pozarządowych, pomocy społecznej, zakładach pracy, państwowej i samorządowej administracji, instytucjach profilaktyki społecznej i wymiaru sprawiedliwości. Jest przygotowany do planowania procesu kształtowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce.

Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych po zaliczeniu wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów oraz złożeniu egzaminu końcowego.

Wykaz modułów przedmiotowych


 • Bezpieczeństwo i etyka pracy
 • Bezpieczeństwo zdrowotne
 • Diagnozowanie potrzeb w zakresie inkluzji społecznej
 • Działalność organów administracji państwowej i samorządu lokalnego dla bezpieczeństwa
 • Działalność sektora non profit w zakresie gospodarki społecznej
 • Edukacja dla bezpieczeństwa i pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Edukacja kulturowa i międzykulturowa
 • Edukacja obywatelska
 • Globalizacja i regionalizm w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego
 • Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe
 • Organizacje młodzieżowe, społeczne i proobronne
 • Organizacyjne i prawne uwarunkowania funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń
 • Polityka bezpieczeństwa i prawa obywatela
 • Programy wspierania działań obywatelskich w Europie i aktywizacja środowiska lokalnego
 • Protokół dyplomatyczny i savoir vivre
 • Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich
 • Współpraca pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym
 • Wybrane problemy edukacji na szczeblach administracyjnych kraju
 • Zadania samorządu terytorialnego

Zasady Rekrutacji


Słuchaczami studiów mogą zostać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Kandydaci rejestrują się na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), a następnie składają wymagane dokumenty:

 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopię dowodu osobistego.

Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Decyzję o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia podejmuje Kierownik Studiów Podyplomowych. Decyzje o przyjęciu albo nieprzyjęciu doręcza się kandydatowi w formie pisemnej na adres wskazany do korespondencji.

Studia podyplomowe trwają dwa semestry. Kierowane są do absolwentów studiów wyższych chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Więcej informacji pod wskazanymi numerami telefonów: (25) 643-18-62, (25) 643-18-63.

Termin składania dokumentów: do 28 września 2018 r.

Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 r.