INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bezpieczeństwo narodowe to kierunek, który pozwala na przygotowanie kadr różnych szczebli administracji oraz służb państwowych do realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem państwa. Kształcenie obejmuje wiedzę z zakresu: prawnych podstaw bezpieczeństwa, polityki bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, logistyki w sytuacjach kryzysowych, międzynarodowych stosunków politycznych i wojskowych. Celem studiów jest dostarczenie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych wykorzystywanych w przyszłej pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracji publicznej oraz  innych organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

Jednostka prowadząca

Wydział Humanistyczny

Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa

ul. Żytnia 39; 08-110 Siedlce

Czas trwania studiów

3 lata (uzyskany tytuł  - licencjat)


Oferowane specjalności

  • Bezpieczeństwo państwa
  • Polityka i bezpieczeństwo euroatlantyckie
  • Wywiad konkurencyjny


Opis specjalności

Bezpieczeństwo państwa – absolwent z dobędzie rozszerzoną wiedzę z zakresu: bezpieczeństwa politycznego, militarnego, ekonomicznego i społecznego; przedmiotu oraz zakresu bezpieczeństwa narodowego i jego zagrożeń; polityki i strategii bezpieczeństwa oraz obronności państwa, systemów obronnych państw europejskich; funkcjonowania sił zbrojnych i kultury bezpieczeństwa


Polityka i bezpieczeństwo euroatlantyckie – absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu szeroko rozumianego współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego ze szczególnym odniesieniem do Europy oraz wspólnoty transatlantyckiej i jej interesów w świecie.  Koncentruje się na międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa państwa i jego funkcjonowaniu w ramach mechanizmów współpracy instytucjonalnej.


Wywiad konkurencyjny – absolwent nabędzie umiejętności z zakresu zdobywania i dokonywania analizy informacji oraz ich wykorzystywania dla celów wywiadu konkurencyjnego.