1 baner I stopnia

 

Bezpieczeństwo Narodowe


 

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe adresowane są do maturzystów, zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa narodowego.  Celem studiów jest dostarczenie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych wykorzystywanych w przyszłej pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracji publicznej oraz  innych organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

 

Jednostka prowadząca

Wydział Humanistyczny

Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa

Ul. Żytnia 39; 08-110 Siedlce

 

Czas trwania studiów

3 lata (uzyskany tytuł  - licencjat)

 

Oferowane specjalności

  • Bezpieczeństwo europejskie
  • Bezpieczeństwo państwa
  • Zarządzanie kryzysowe
  • w administracji
  • Służby policyjne

 

Opis specjalności

Bezpieczeństwo europejskie – absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w międzynarodowych i krajowych instytucjach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem. Posiada wiedzę z zakresu: najnowszej historii Europy, polityki bezpieczeństwa i zagranicznej UE, NATO, uwarunkowań bezpieczeństwa europejskiego, bezpieczeństwa ekonomicznego, systemów bezpieczeństwa wybranych państw, polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo państwa – absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w służbach mundurowych, strażach i inspekcjach. Zdobędzie wiedzę z zakresu: bezpieczeństwa politycznego współczesnego świata, systemu bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa ekonomicznego i społecznego, prawnych podstaw systemu bezpieczeństwa RP, systemu obrony, stanów nadzwyczajnych w państwie, gier decyzyjnych, sił zbrojnych w systemach politycznych państw NATO.

Zarządzanie kryzysowe w administracji – absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w publicznych instytucjach zajmujących się reagowaniem na sytuacje kryzysowe. Posiada wiedzę z zakresu: teorii organizacji i zarządzania z elementami logistyki; polityki bezpieczeństwa państwa ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa publicznego; zarządzania kryzysowego w sytuacjach militarnych i pozamilitarnych.

Służby policyjne – absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu: bezpieczeństwa publicznego, prawa karnego, kryminalistyki, ochrony osób i mienia, a także zwalczania przestępczości i terroryzmu.  Ponadto dzięki współpracy z Komendą Główną Policji absolwenci tej specjalności będą zwolnieni z teoretycznego komponentu szkolenia podstawowego, w trakcie procedury rekrutacyjnej do służby w Policji.

 

Pobierz informacje w pliku pdf:

Bezpieczeństwo narodowe INSIB

 

Bezpieczeństwo Wewnętrzne


 

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne adresowane są do osób, zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego, chcących związać swoją przyszłość zawodową z służbami mundurowymi odpowiedzialnymi za utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego lub podmiotami administracji publicznej, które realizują zadania w tym obszarze. Celem studiów na tym kierunku jest wyposażenie absolwenta w wiedzę dotyczącą istoty bezpieczeństwa wewnętrznego, szczególnych zadań, kompetencji, budowy struktur i zasad współpracy instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Jednostka prowadząca

Wydział Humanistyczny

Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa

Ul. Żytnia 39; 08-110 Siedlce

 

Czas trwania studiów

3 lata (uzyskany tytuł  - licencjat)

 

Oferowane specjalności

  • Ochrona granic i bezpieczeństwo obszarów przygranicznych
  • Obrona terytorialna państwa

 

Opis specjalności

Ochrona granic i bezpieczeństwo obszarów przygranicznych - Absolwent specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy w służbach mundurowych odpowiedzialnych za ochronę granicy państwowej oraz podmiotach administracji publicznej, które realizują zadania w tym obszarze. Posiada wiedzę zakresu: współpracy transgranicznej,  organizacji i funkcjonowania przejść granicznych, polityki wizowej Polski i państw strefy Schengen, rozpoznania migracyjnego.

Obrona terytorialna państwa - absolwent specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy w siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostkach obrony terytorialnej i wybranych służbach, inspekcjach oraz strażach. Zdobędzie wiedzę z zakresu: współpracy cywilno-wojskowej, systemów obrony terytorialnej wybranych państwa NATO, współczesnej techniki wojskowej i policyjnej, ochrony ludności i obrony cywilnej.

 

Pobierz informacje w pliku pdf:
Bezpieczeństwo wewnetrzne INSiB