INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

 2 baner II stopnia

 

Bezpieczeństwo Narodowe


 

Bezpieczeństwo narodowe to kierunek, który pozwala na przygotowanie kadr różnych szczebli administracji oraz służb państwowych do realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem państwa. Kształcenie obejmuje wiedzę z zakresu: prawnych podstaw bezpieczeństwa, polityki bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, logistyki w sytuacjach kryzysowych, międzynarodowych stosunków politycznych i wojskowych. Celem studiów jest dostarczenie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych wykorzystywanych w przyszłej pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracji publicznej oraz  innych organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

 

Jednostka prowadząca

Wydział Humanistyczny

Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa

ul. Żytnia 39; 08-110 Siedlce

 

Czas trwania studiów

3 lata (uzyskany tytuł  - licencjat)

 

Oferowane specjalności

  • Bezpieczeństwo państwa
  • Polityka i bezpieczeństwo euroatlantyckie
  • Wywiad konkurencyjny

 

Opis specjalności

Bezpieczeństwo państwa – absolwent z dobędzie rozszerzoną wiedzę z zakresu: bezpieczeństwa politycznego, militarnego, ekonomicznego i społecznego; przedmiotu oraz zakresu bezpieczeństwa narodowego i jego zagrożeń; polityki i strategii bezpieczeństwa oraz obronności państwa, systemów obronnych państw europejskich; funkcjonowania sił zbrojnych i kultury bezpieczeństwa

Polityka i bezpieczeństwo euroatlantyckie – absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu szeroko rozumianego współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego ze szczególnym odniesieniem do Europy oraz wspólnoty transatlantyckiej i jej interesów w świecie.  Koncentruje się na międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa państwa i jego funkcjonowaniu w ramach mechanizmów współpracy instytucjonalnej.

Wywiad konkurencyjny – absolwent nabędzie umiejętności z zakresu zdobywania i dokonywania analizy informacji oraz ich wykorzystywania dla celów wywiadu konkurencyjnego.

 

Pobierz informacje w pliku pdf:

Bezpieczeństwo narodowe INSiB

 

 

Bezpieczeństwo Wewnętrzne


 

Studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne adresowane są do  absolwentów studiów I stopnia kierunków humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz wyższych szkół oficerskich, chcących zdobyć lub pogłębić posiadaną wiedzę dotyczącą szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego.

Jednostka prowadząca

Wydział Humanistyczny

Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa

ul. Żytnia 39; 08-110 Siedlce

 

Czas trwania studiów

3 lata (uzyskany tytuł  - licencjat)

 

Oferowane specjalności

  • służby bezpieczeństwa wewnętrznego
  • bezpieczeństwo informacji i cyberprzestrzeni

 

Opis specjalności

Służby bezpieczeństwa wewnętrznego - absolwent specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy w służbach mundurowych  i jednostkach samorządu terytorialnego, których zadania koncentrują się na zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego. Posiada wiedzę zakresu: zabezpieczenia imprez masowych, ochrony mienia, współpracy służb, inspekcji i straży, ochrony porządku konstytucyjnego oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu.

Bezpieczeństwo informacji i cyberprzestrzeni - absolwent specjalności est przygotowany do podjęcia pracy w wybranych służbach, inspekcjach oraz strażach oraz jednostkach administracji publicznej. Zdobędzie wiedzę z zakresu: bezpieczeństwa informacyjnego państwa, ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, prawnych aspektów ochrony informacji, bezpieczeństwa obiegu dokumentów oraz bezpieczeństwa informacji w systemach teleinformatycznych.

 

Pobierz informacje w pliku pdf:

Bezpieczeństwo wewnętrzne INSiB

 

 

NATIONAL SECURITY (IN ENGLISH)


Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years
English

 

Description

Graduate studies in National Security is a field of study that allows to prepare human resources at various levels of administration and state services to for the implementation of tasks related to state security. Education includes knowledge in the field of: legal basis of security, security policy, crisis management, logistics in crisis situations, international political and military relations. The aim of the studies is to provide theoretical knowledge and practical skills used in future professional work in uniformed services, public administration and other organizations acting for the benefit of national and international security.

The specializations

Euro-Atlantic security – the  graduate will acquire knowledge in the field of broadly understood contemporary international security with particular reference to Europe and the transatlantic community and its interests in the world. Specialization focuses on the international security environment and its functioning within the framework of institutional cooperation mechanisms.

Competitive interview – the graduate will acquire skills in acquiring and analyzing information and their use for the purpose of competitive intelligence.

The University reserves the right of not opening a department  or specialty when the number of accepted candidates is too small.

 

Admission rules

The procedure includes:

diploma results - in the case of graduates of the same or related field of study;

or

an interview covering major subjects appropriate for the undergraduate course of the Department of national security -in the case of candidates with a degree in other fields of study (sample topics are posted below - as ADDITIONAL INFORMATION).

In the qualifying procedure the following grading system is applied: very good (5), good plus (4+), good (4), satisfactory plus (3+), satisfactory (3), unsatisfactory (2). The candidate who gets an unsatisfactory grade in the interview cannot be accepted.

 

Place of results' announcement

The results of the recruitment will be available on the IRK account of each registered candidate.

 

Additional information

There is a fee required.

Sample issues for an interview (national security)
1. The basic sections of philosophy: ontology, gnoseology and axiology.
2. Migrations and their consequences for the state security.
3. Contemporary visions of international order.
4. Characteristics of contemporary wars and international conflicts.
5. Security challenges of Poland.
6. The organization of the public administration in Poland.
7. Polish security policy after 1989.
8. Typology and classification of security.
9. Determinants of the modern role of the state in the relation to security.
10. Global security threats.
11. Security strategy of the Republic of Poland.
12. The national security system of Poland development strategy 2022 [Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP 2022].
13. The essence and nature of the crisis management.
14. Poland in international political relations.
15. International security models.