INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

bezpieczenstwo miedzynarodowe

 


 kierunek_kryminologia_mini.jpg

 


kierunek bezpieczenstwo wewnetrzne

 


Kierunek Bezpieczeństwo Narodowe

 


Kierunek Bezpieczeństwo informacyjne
 

 

Bezpieczeństwo narodowe to kierunek, który pozwala na przygotowanie kadr różnych szczebli administracji oraz służb państwowych do realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem państwa. Kształcenie obejmuje wiedzę z zakresu: prawnych podstaw bezpieczeństwa, polityki bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, logistyki w sytuacjach kryzysowych, międzynarodowych stosunków politycznych i wojskowych. Celem studiów jest dostarczenie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych wykorzystywanych w przyszłej pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracji publicznej oraz  innych organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

Jednostka prowadząca

Wydział Humanistyczny

Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa

ul. Żytnia 39; 08-110 Siedlce

Czas trwania studiów

3 lata (uzyskany tytuł  - licencjat)


Oferowane specjalności

  • Bezpieczeństwo państwa
  • Polityka i bezpieczeństwo euroatlantyckie
  • Wywiad konkurencyjny


Opis specjalności

Bezpieczeństwo państwa – absolwent z dobędzie rozszerzoną wiedzę z zakresu: bezpieczeństwa politycznego, militarnego, ekonomicznego i społecznego; przedmiotu oraz zakresu bezpieczeństwa narodowego i jego zagrożeń; polityki i strategii bezpieczeństwa oraz obronności państwa, systemów obronnych państw europejskich; funkcjonowania sił zbrojnych i kultury bezpieczeństwa


Polityka i bezpieczeństwo euroatlantyckie – absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu szeroko rozumianego współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego ze szczególnym odniesieniem do Europy oraz wspólnoty transatlantyckiej i jej interesów w świecie.  Koncentruje się na międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa państwa i jego funkcjonowaniu w ramach mechanizmów współpracy instytucjonalnej.


Wywiad konkurencyjny – absolwent nabędzie umiejętności z zakresu zdobywania i dokonywania analizy informacji oraz ich wykorzystywania dla celów wywiadu konkurencyjnego.

Studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne adresowane są do  absolwentów studiów I stopnia kierunków humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz wyższych szkół oficerskich, chcących zdobyć lub pogłębić posiadaną wiedzę dotyczącą szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego.


Jednostka prowadząca

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

ul. Żytnia 39; 08-110 Siedlce


Czas trwania studiów

3 lata (uzyskany tytuł  - licencjat)


Oferowane specjalności

  • służby bezpieczeństwa wewnętrznego
  • bezpieczeństwo informacji i cyberprzestrzeni

Opis specjalności


Służby bezpieczeństwa wewnętrznego
 - absolwent specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy w służbach mundurowych  i jednostkach samorządu terytorialnego, których zadania koncentrują się na zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego. Posiada wiedzę zakresu: zabezpieczenia imprez masowych, ochrony mienia, współpracy służb, inspekcji i straży, ochrony porządku konstytucyjnego oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu.


B
ezpieczeństwo informacji i cyberprzestrzeni - absolwent specjalności est przygotowany do podjęcia pracy w wybranych służbach, inspekcjach oraz strażach oraz jednostkach administracji publicznej. Zdobędzie wiedzę z zakresu: bezpieczeństwa informacyjnego państwa, ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, prawnych aspektów ochrony informacji, bezpieczeństwa obiegu dokumentów oraz bezpieczeństwa informacji w systemach teleinformatycznych.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne adresowane są do osób, zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego, chcących związać swoją przyszłość zawodową z służbami mundurowymi odpowiedzialnymi za utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego lub podmiotami administracji publicznej, które realizują zadania w tym obszarze. Celem studiów na tym kierunku jest wyposażenie absolwenta w wiedzę dotyczącą istoty bezpieczeństwa wewnętrznego, szczególnych zadań, kompetencji, budowy struktur i zasad współpracy instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.


Jednostka prowadząca

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

ul. Żytnia 39; 08-110 Siedlce


Czas trwania studiów

3 lata (uzyskany tytuł  - licencjat)


Oferowane specjalności

  • Ochrona granic i bezpieczeństwo obszarów przygranicznych
  • Obrona terytorialna państwa

Opis specjalności


Ochrona granic i bezpieczeństwo obszarów przygranicznych
 - Absolwent specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy w służbach mundurowych odpowiedzialnych za ochronę granicy państwowej oraz podmiotach administracji publicznej, które realizują zadania w tym obszarze. Posiada wiedzę zakresu: współpracy transgranicznej,  organizacji i funkcjonowania przejść granicznych, polityki wizowej Polski i państw strefy Schengen, rozpoznania migracyjnego.


Obrona terytorialna państwa
- absolwent specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy w siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostkach obrony terytorialnej i wybranych służbach, inspekcjach oraz strażach. Zdobędzie wiedzę z zakresu: współpracy cywilno-wojskowej, systemów obrony terytorialnej wybranych państwa NATO, współczesnej techniki wojskowej i policyjnej, ochrony ludności i obrony cywilnej.