1. Podstawy poznawcze nauk o bezpieczeństwie z uwzględnieniem aspektów teoretycznych - metodologicznych.


2. Historiografia bezpieczeństwa obejmująca okres II RP, problematykę katyńską i Holokaust, politykę historyczną oraz biografistykę.


3. Polemologia skoncentrowana na przyczynach,  istocie i specyfice wojen oraz konfliktów zbrojnych z uwzględnieniem ich aspektów militarnych i niemilitarnych.


4. Studia strategiczne obejmujące problematykę wywiadu i służb specjalnych z uwzględnieniem wywiadu gospodarczego, potęgometrii, polityki bezpieczeństwa państw, fundamentalizmów oraz, nowych technologii w bezpieczeństwie.

 

1. Cognitive foundations of security sciences including theoretical - methodological aspects of those sciences.


2. Security historiography covering the period of the Second Polish Republic, Katyn massacre and the Holocaust, historical policy and biographistics.


3. Polemology focused on the causes, essence and specifics of wars and armed conflict, including their military  and non-military aspects.


4. Strategic studies covering the issues of intelligence and special services including economic intelligence, measurement of state power, security policies of states, fundamentalisms and new technologies in security.