INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Konferencja Naukowa "Ochrona ludności w Polsce - tradycja i współczesność"

W dniu 21 listopada 2019r. odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez nasz Instytut. Nosiła ona tytuł "Ochrona ludności w Polsce - tradycja i współczesność". Jej celem było podjęcie interdyscyplinarnej dyskusji na temat stanu obecnego oraz potrzeb ewolucji systemu ochrony ludności, reprezentowanego głównie przez system zarządzania kryzysowego oraz obronę cywilną. Podczas obrad referujący podejmowali problematykę historii systemu ochrony ludności w Polsce, uwarunkowań jego funkcjonowania w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego, struktury i zadań systemu zarządzania kryzysowego oraz Obrony Cywilnej, zasad jego współdziałania ze służbami, strażami i organizacjami pozarządowymi, a także potrzeb w zakresie jego ewolucji.

Ze względu na wielorakość spojrzeń na tą problematykę, która wynikała z różnorodności dyscyplin naukowych reprezentowanych przez uczestników konferencji, dyskusja miała charakter wieloaspektowy i przyczyniła się do wysnucia szeregu merytorycznych wniosków, które mogą znaleźć swoje implikacje w praktyce.

Konferencja stała się także okazją do świętowania jubileuszu 70. lecia urodzin Pana prof. dr. hab. inż. Romualda Kalinowskiego. Uroczystości odbyły się po części merytorycznej obrad. Szereg laudacji i życzeń składanych na ręce Pana Profesora uzupełniony został koncertem dedykowanym Szanownemu Jubilatowi.