INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 Konferencja zdjęcie 1

W dniu 29 listopada 2022 roku odbyła się trzecia edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Prawa człowieka jako fundament demokratycznego państwa prawnego” na temat „Instytucjonalne aspekty ochrony praw człowieka i obywatela”.

Tegoroczną konferencję przygotowali pracownicy Instytutu Nauk Społecznych Akademii Katolickiej w Warszawie we współpracy z pracownikami Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach. W organizacji tego przedsięwzięcia naukowego uczestniczyli także przedstawiciele Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Instytutu Nauk o Wychowaniu Akademii Ignatianum w Krakowie, Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku, Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności Wojskowej Akademii Technicznej, Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedry Polityki Bezpieczeństwa Wydziału Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Polskiego Towarzystwa Cyfrowego. Konferencję zrealizowano w wersji hybrydowej – część stacjonarna odbyła się w Akademii Katolickiej w Warszawie, przy ulicy Rakowieckiej 61, skąd łączono się przy pomocy platformy Zoom z uczestnikami, którzy zadeklarowali udział on-line.
Otwarcia konferencji dokonał ks. dr hab. Piotr Aszyk, prof. AKW SJ – JM Rektor Akademii Katolickiej w Warszawie. Uczestników powitał także dr hab. Stanisław Topolewski, prof. uczelni – Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie UPH w Siedlcach. Rozważania, analizy i dyskusje, podzielone na trzy panele tematyczne, zogniskowano wokół następujących zagadnień: (1) sytuacji i dokonań organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony praw człowieka; (2) działalności i zadań krajowych instytucji ochrony praw człowieka; (3) roli międzynarodowych instytucji działających w obszarze ochrony praw człowieka.
Referaty wygłosiło 23 prelegentów, reprezentujących polskie i zagraniczne ośrodki naukowe oraz instytucje publiczne. Referenci reprezentowali następujące podmioty: Kyiv University, Uniwersytet Sao Paulo, Uniwersytet Masaryka w Brnie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Rzeszowski, Akademię Katolicką w Warszawie, Akademię Ignatianum w Krakowie, Wojskową Akademię Techniczną, Akademię Sztuki Wojennej, Akademię Pomorską w Słupsku, Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku oraz Najwyższą Izbę Kontroli.
Podjęte w trakcie konferencji problemy, pozwoliły nie tylko na przedstawienie aktualnego obrazu instytucjonalnych działań na rzecz ochrony praw człowieka, ale stanowiły także impuls do pogłębionych refleksji nad znaczeniem i współczesną kondycją praw człowieka w ogóle. Dokonujący podsumowania i zamknięcia konferencji dr hab. Włodzimierz Fehler, prof. uczelni – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego oraz dr inż. Robert Wawer SJ – Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych Akademii Katolickiej w Warszawie wskazali na aktualność i doniosłość podjętej problematyki. Wyrazili także nadzieję, że zaplanowana na kolejny rok edycja konferencji będzie cieszyć się równie dużym zainteresowaniem, zaś współpraca między podmiotami zaangażowanymi w przygotowanie tego przedsięwzięcia naukowego będzie się rozwijać nie tylko w sferze organizacyjnej, ale także naukowej i badawczej.

dr Daria Krzewniak

Konferencja zdjęcie 2

Konferencja zdjęcie 3

Konferencja zdjęcie 4

Konferencja zdjęcie 5

Konferencja zdjęcie 6

Konferencja zdjęcie 7

Konferencja zdjęcie 8

Konferencja zdjęcie 9

Konferencja zdjęcie 10

Konferencja zdjęcie 11

Konferencja zdjęcie 12

Konferencja zdjęcie 13