ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

dla kierunku studiów „Bezpieczeństwo wewnętrzne”

II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Grupa przedmiotów podstawowych

 1. Bezpieczeństwo w polskiej myśli filozoficznej
 2. Pojęcie życia społecznego, biologiczne, geograficzne, demograficzne podstawy życia społecznego
 3. Patologie społeczne, przyczyny, rodzaje
 4. Typologia i klasyfikacja bezpieczeństwa
 5. Wyzwania dla bezpieczeństwa wewnętrznego RP
 6. Współczesne wizje ładu międzynarodowego
 7. Prawne podstawy bezpieczeństwa RP
 8. Geograficzne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski
 9. Doświadczenia historyczne w procesie kształtowania bezpieczeństwa
 10. Kultura bezpieczeństwa w relacjach z bezpieczeństwem

Grupa przedmiotów kierunkowych

 1. Psychologiczne mechanizmy powstawania i funkcjonowania konfliktów
 2. Psychospołeczne mechanizmy i uwarunkowania zachowań prospołecznych i dewiacyjnych
 3. Ochrona ludności na poziomie lokalnym
 4. Kompetencje i zakres działania władz lokalnych w zakresie bezpieczeństwa
 5. Społeczno-ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania migracji
 6. Systemy informacji przestrzennej na potrzeby bezpieczeństwa
 7. Bezpieczeństwo a porządek publiczny
 8. Medialny obraz działalności administracji cywilnej w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego
 9. Komplementarny model procesu poznania w naukach o bezpieczeństwie
 10. Instytucjonalizacja bezpieczeństwa w Europie na przełomie wieków
 11. Istota i sposoby interpretowania strategii oraz strategii bezpieczeństwa narodowego
 12. Zasady współdziałania w ramach zarządzania kryzysowego inspekcji, służb i straży funkcjonujących na terenie RP
 13. Organizacja systemu bezpieczeństwa wewnętrznego
 14. Podmioty wykonawcze systemu bezpieczeństwa wewnętrznego na szczeblu ogólnokrajowym regionalnym i lokalnym
 15. Patologie społeczne, przyczyny, rodzaje

Grupa przedmiotów specjalnościowych; Służby Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 1. Podmioty bezpieczeństwa i porządku publicznego
 2. Podstawowe zadania Policji wynikające z ustawy o Policji i innych ustaw
 3. Zadania organów władzy publicznej w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
 4. Obiekty podlegające obowiązkowej ochronie.
 5. Klasyfikacja form ochrony
 6. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG).
 7. Organizacja i funkcjonowanie systemu Zintegrowanego Ratownictwa w Polsce
 8. Służby inspekcje straże w układzie resortowym i terytorialnym
 9. Zagrożenia związane z imprezami masowymi.
 10. Obowiązki i odpowiedzialność organizatora za bezpieczeństwo imprezy masowej
 11. Rola i zadania Państwowej Straży Pożarnej wynikające z obowiązujących aktów prawnych
 12. Organy ochrony porządku konstytucyjnego
 13. Pojęcie oraz istota porządku konstytucyjnego
 14. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście przestępczości zorganizowanej i terroryzmu
 15. Rodzaje kryzysów, zarządzanie kryzysem, narzędzia i metody PR wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych.

Grupa przedmiotów specjalnościowych; Bezpieczeństwo informacji i cyberprzestrzeni

 1. Informacja w XXI wieku (rola i znaczenie dla państwa i obywatela)
 2. Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji
 3. System ochrony informacji niejawnych w Polsce
 4. Ochrona informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej
 5. Zasady organizacji i obiegu dokumentów
 6. Organizacja i funkcjonowanie kancelarii
 7. Ochrona informacji w stanach nadzwyczajnych
 8. Odpowiedzialność podmiotów przy przetwarzaniu danych osobowych
 9. Formalno – prawne uwarunkowania ochrony informacji
 10. Przetwarzane informacji w systemach teleinformatycznych
 11. Bezpieczeństwo informacji w przestrzeni cybernetycznej
 12. Cyberprzestępczość – pojęcie i istota zjawiska
 13. Rola i zadania służb w zakresie cyberbezpieczeństwa
 14. Wojna i walka informacyjna
 15. Sposoby i metody ochrony systemów teleinformatycznych

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

dla kierunku studiów „Bezpieczeństwo wewnętrzne”

I stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Grupa przedmiotów podstawowych

 1. Bezpieczeństwo w polskiej myśli filozoficznej
 2. Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa
 3. Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb, inspekcji i straży
 4. Gospodarka rynkowa i jej elementy
 5. Wyzwania dla bezpieczeństwa wewnętrznego RP
 6. Współczesne systemy polityczne
 7. Transformacja ustrojowa w Polsce
 8. Istota nauki
 9. Doświadczenia historyczne w procesie kształtowania bezpieczeństwa wewnętrznego
 10. Bezpieczeństwo kulturowe we współczesnym świecie

Grupa przedmiotów kierunkowych

 1. Rola samorządu terytorialnego w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego
 2. Ochrona ludności na poziomie lokalnym
 3. Uwarunkowania aktywności i mobilności społecznej
 4. Wyzwania ekologiczne w planowaniu i działalności operacyjnej
 5. Bezpieczeństwo zdrowotne w państwie
 6. Filary bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej
 7. Bezpieczeństwo wewnętrzne jako składnik bezpieczeństwa państwa
 8. Współdziałanie samorządu terytorialnego z instytucjami zewnętrznymi dla zapewnienia bezpieczeństwa społecznościom lokalnym i regionalnym
 9. Uwarunkowania polityki bezpieczeństwa państwa
 10. Typologia i klasyfikacja bezpieczeństwa
 11. Pojęcie i atrybuty państwa. Cele i funkcje państwa.
 12. Organizacja systemu bezpieczeństwa wewnętrznego
 13. Zasady prawa administracyjnego
 14. Współczesne zagrożenia państwa i obywateli

Grupa przedmiotów specjalnościowych: ochrona granic i obszarów przygranicznych

 1. Regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa w komunikacji i transporcie
 2. Organizacja transportu materiałów niebezpiecznych
 3. Podstawowa terminologia dotycząca  funkcjonowania granic państwa .
 4. System ochrony granicy państwowej RP.
 5. Funkcjonowanie strefy Schengen
 6. Krajowe służby bezpieczeństwa wewnętrznego zwalczające przestępczość trans graniczną
 7. Międzynarodowa współpraca policyjna i sądowa w walce z przestępczością międzynarodową
 8. Główne trendy współczesnych procesów migracyjnych
 9. Istota rozpoznania migracyjnego; różnice i elementy wspólne rozpoznania migracyjnego i granicznego
 10. Granica morska Polski, jej charakterystyka i ochrona
 11. Służba Celna a kontrola przepływu towarów na granicy i wewnątrz obszaru celnego
 12. Podstawy prawne i  polityka  wizowa   Polski
 13. Warunki przekraczania polskiej granicy państwowej; przekraczanie granic zewnętrznych UE; przekraczanie granic wewnętrznych UE
 14. Dokumenty uprawniające cudzoziemców do przekraczania granicy państwowej, podróży i pobytu na terenie Polski
 15. Rodzaje procedur celnych, różnice, następstwo procedur celnych; objęcie towaru procedurą celną; zgłoszenie celne towaru – rodzaje i formy zgłoszeń celnych

Grupa przedmiotów specjalnościowych: Obrona terytorialna kraju  

 

 1. Uwarunkowania tworzenia systemu obrony terytorialnej.
 2. Pojęcie obrony terytorialnej.
 3. Miejsce obrony terytorialnej w systemie obronnym państwa.
 4. Rola sił obrony terytorialnej i wojsk operacyjnych w systemach obronnych państw NATO.
 5. Prowadzenie działań zbrojnych siłami obrony terytorialnej.
 6. Prowadzenie działań regularnych przez siły obrony terytorialnej.
 7. Działania nieregularne Wojsk Obrony Terytorialnej.
 8. Istota powszechnej obrony narodowej.
 9. Warunki i determinanty tworzenia strategii obrony terytorialnej.
 10. Współdziałanie obrony terytorialnej z pozamilitarnymi ogniwami obronnymi.
 11. Działania ratowniczo – pomocowe na rzecz ludności cywilnej.
 12. Terytorialny system rozpoznania.
 13. Strategiczne wymogi obrony terytorialnej.
 14. Sojusznicze podstawy obrony terytorialnej.
 15. Siły i środki obrony terytorialnej.

 

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

dla kierunku studiów „Bezpieczeństwo narodowe”

II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych


 

W oparciu o zapisy zawarte w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego (§ 35 pkt. 3) dotyczące zakresu wiedzy i umiejętności wymaganych na egzaminie dyplomowym oraz program nauczania na studiach II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe ustala się, iż student odpowiada na trzy sformułowane do protokołu pytania:

-   jedno z zakresu treści przedmiotów podstawowych i kierunkowych z listy 25 zagadnień egzaminacyjnych

-    drugie z zakresu wybranej specjalności z listy 15 zagadnień

-  trzecie dotyczące tematyki napisanej przez studenta pracy magisterskiej, sformułowane przez recenzenta.

Grupa przedmiotów podstawowych

 1. Teoria integracji i dezintegracji społecznej
 2. Psychologia władzy i przywództwa
 3. Psychologiczne aspekty zagrożeń bezpieczeństwa państwa
 4. Współczesne wizje łądu międzynarodowego
 5. Psychologiczne aspekty przygotowania do działania w warunkach zagrożeń
 6. Rola oceny wydarzeń historycznych w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego
 7. Naturalne zagrożenia bezpieczeństwa
 8. Obszary kryzysowe we współczesnym świecie
 9. Elementy prawa obronnego UE i NATO w polskim prawie obronnym
 10. Konstytucyjny i ustawowy obowiązek obrony RP

Grupa przedmiotów kierunkowych

 1. Typologie bezpieczeństwa
 2. Główne kategorie bezpieczeństwa w Konstytucji RP
 3. Polityka bezpieczeństwa w Polsce po 1989 roku
 4. Mechanizmy bezpieczeństwa regionalnego w Europie – ewolucja
 5. OBWE – regionalna organizacja bezpieczeństwa
 6. Strategia jako instrument bezpieczeństwa państwa
 7. Cele, wartości i interesy w obowiązującej strategii bezpieczeństwa narodowego RP
 8. Zasady strategii - omówić na wybranych przykładach
 9. Polskie strategie bezpieczeństwa po 1990r.
 10. Zarządzanie kryzysowe – zakres, zasady, kluczowe zadania
 11. System zarządzania kryzysowego (elementy systemu na szczeblu państwa, województwa, powiatu, gminy)
 12. System wykrywania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania
 13. Podstawy i organizacyjne elementy bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce
 14. Międzynarodowe instytucje ekonomiczne
 15. Wybrane zagadnienia z prawa obronnego RP

Grupa przedmiotów specjalnościowych; Polityka bezpieczeństwa i bezpieczeństwo euroatlantyckie

 1. Narodowa strategia bezpieczeństwa USA
 2. USA w wojnie z terroryzmem
 3. Polityka USA wobec Rosji
 4. Postanowienia Traktatu o Unii Europejskiej w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
 5. Ewolucja Unii Europejskiej w świetle przyjmowanych przez nią traktatów
 6. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE
 7. Źródła konfliktów międzynarodowych we współczesnym świecie – ujęcie ogólne, typologia
 8. Rodzaje konfliktów międzynarodowych
 9. Rola państwa w międzynarodowych stosunkach politycznych
 10. Współczesne państwo jako podmiot bezpieczeństwa
 11. Globalizacja a bezpieczeństwo państwa
 12. Ekonomiczne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa
 13. Porozumienia USA-ZSRR/Rosja w dziedzinie zbrojeń jądrowych
 14. Operacje reagowania kryzysowego NATO
 15. Udział żołnierzy Wojska Polskiego w operacjach pokojowych i misjach stabilizacyjnych

Grupa przedmiotów specjalnościowych; Bezpieczeństwo państwa

 1. Najważniejsze wyznaczniki współczesnej roli państwa jako podmiotu bezpieczeństwa
 2. Przesłanki braku bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych
 3. Organy administracji niezespolonej państwa, rola i zadania
 4. Migracje i ich konsekwencje dla bezpieczeństwa państwa
 5. Ochrona informacji niejawnych - rola, miejsce, zadania w systemie bezpieczeństwa państwa
 6. Charakterystyka współczesnych wojen i konfliktów zbrojnych
 7. Polityka bezpieczeństwa państwa (pojęcie, istota, cele)
 8. Zagrożenia bezpieczeństwa państwa
 9. Bezpieczeństwo publiczne – zakres podmiotowy i przedmiotowy
 10. Porządek publiczny - istota i pojęcie
 11. Komercyjny sektor bezpieczeństwa (rola i zadania, prawne podstawy funkcjonowania)
 12. Doświadczenia narodowe jako element kultury bezpieczeństwa
 13. Bezpieczeństwo energetyczne Polski
 14. Bezpieczeństwo mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce
 15. Terroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa

Grupa przedmiotów specjalnościowych; Wywiad konkurencyjny

 1. Wywiad konkurencyjny – geneza, ewolucja oraz istota
 2. Wywiad konkurencyjny a wywiad państwowy – różnice i podobieństwa
 3. Zadania i możliwości wywiadu konkurencyjnego
 4. Organizacja instytucji wywiadu konkurencyjnego
 5. Ocena potrzeb informacyjnych odbiorcy oraz definiowanie problemu wywiadowczego
 6. Charakterystyka źródeł w wywiadzie konkurencyjnym
 7. Ocena informacji oraz ocena wiarygodności źródła.
 8. Ograniczenia możliwości korzystania ze źródeł informacji
 9. Charakterystyka myślenia analitycznego i metod analitycznych
 10. Zbieranie oraz organizacja materiału dowodowego.
 11. Przekształcanie danych w informację przydatną odbiorcy
 12. Typologia błędów interpretacji informacji.
 13. Metodyka informowania odbiorców
 14. Nieuczciwa konkurencja i działania dezinformacyjne
 15. Szpiegostwo gospodarcze oraz metodyka przeciwdziałania

 

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

dla kierunku studiów „Bezpieczeństwo narodowe”

I stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych


 

W oparciu o zapisy zawarte w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego (§ 35 pkt. 3) dotyczące zakresu wiedzy i umiejętności wymaganych na egzaminie dyplomowym oraz program nauczania na studiach I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe ustala się, iż student odpowiada na dwa sformułowane do protokołu pytania:

-     jedno z zakresu treści przedmiotów podstawowych lub kierunkowych z listy 25 zagadnień egzaminacyjnych,

-     drugie z zakresu wybranej specjalności z listy 15 zagadnień,

-    trzecie dotyczące tematyki napisanej przez studenta pracy dyplomowej, sformułowane przez recenzenta.

 

Grupa przedmiotów podstawowych

 1. Bezpieczeństwo w polskiej myśli filozoficznej
 2. Przyczyny upadku I Rzeczypospolitej
 3. Źródła sukcesów wojny polsko-rosyjskiej 1920 roku
 4. Przyczyny klęski Polski w 1939 r.
 5. Wkład militarny Polski w II wojnie światowej
 6. Zmiany w funkcjonowaniu systemu politycznego Polski po 1989 r.
 7. System administracji państwowej i samorządowej w Polsce
 8. Zadania administracji państwowej w obszarze bezpieczeństwa narodowego
 9. Wyznaczniki demokratycznego charakteru systemów politycznych
 10. Totalitaryzmy XX wieku 

Grupa przedmiotów kierunkowych

 1. Typologie bezpieczeństwa
 2. Uwarunkowania polityki bezpieczeństwa w Polsce po 1989 roku
 3. Charakter współczesnych sporów i konfliktów międzynarodowych
 4. Pojęcie strategii i istota podejścia strategicznego w bezpieczeństwie
 5. Cele, wartości i interesy w obowiązującej strategii bezpieczeństwa narodowego RP
 6. Strategie bezpieczeństwa Polski po 1990 roku
 7. Zakres przedmiotowy i podmiotowy systemu bezpieczeństwa narodowego
 8. System bezpieczeństwa narodowego w Konstytucji RP
 9. Zarządzanie bezpieczeństwem w gminie i powiecie
 10. Wojewoda i jego zadania w zakresie bezpieczeństwa
 11. Zarządzanie kryzysowe – zakres, zasady, kluczowe zadania
 12. Zadania i kompetencje organów władzy publicznej, instytucji, służb, inspekcji w sytuacjach kryzysowych
 13. Stosunki międzynarodowe: istota i przesłanki ewolucji
 14. Dyplomacja wojskowa w stosunkach międzynarodowych
 15. Instytucjonalne formy stosunków wojskowych – sojusze i organizacje wojskowe i wojskowo-polityczne 

Grupa przedmiotów specjalnościowych; Bezpieczeństwo europejskie

 1. Podział Europy w okresie „zimnej wojny”
 2. Totalitaryzmy XX wieku
 3. Proces integracji europejskiej po II Wojnie Światowej
 4. Upadek ZSRR i jego konsekwencje geopolityczne
 5. Współczesne konflikty w Europie
 6. Bezpieczeństwo energetyczne Europy
 7. Uwarunkowania polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Rosji
 8. Pojęcie bezpieczeństwa ekonomicznego
 9. Akt Końcowy KBWE - istota, najważniejsze postanowienia
 10. Misje OBWE w Europie
 11. Mechanizmy OBWE – instrumenty wczesnego ostrzegania, zapobiegania konfliktom oraz przywracania pokoju
 12. Stosunki Rosji z Unią Europejską
 13. Kontrola zbrojeń konwencjonalnych w Europie
 14. Terroryzm jako zagrożenie asymetryczne
 15. „Kocioł bałkański” – zapalny region Europy XX wieku

Grupa przedmiotów specjalnościowych; Bezpieczeństwo państwa

 1. Bezpieczeństwo publiczne – zakres podmiotowy i przedmiotowy
 2. Porządek publiczny - istota i pojęcie
 3. Bezpieczeństwo ekonomiczne i jego zagrożenie
 4. Migracje i ich konsekwencje dla bezpieczeństwa
 5. Podstawowe wymiary bezpieczeństwa społecznego
 6. Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego
 7. System bezpieczeństwa państwa (w podziale na podsystemy)
 8. Przygotowania obronne – pojęcie, podstawy prawne, zakres.
 9. Stany nadzwyczajne – okoliczności wprowadzenia, organy odpowiedzialne, podstawy prawne
 10. Zagrożenia bezpieczeństwa państwa
 11. Służby specjalne jako instrument bezpieczeństwa państwa
 12. Edukacja dla bezpieczeństwa w Polsce (pojęcie, geneza, cele)
 13. Zadania Policji w sferze bezpieczeństwa państwa
 14. Siły zbrojne RP – struktura i zadania
 15. Informacyjny wymiar bezpieczeństwa państwa

Grupa przedmiotów specjalnościowych; Zarządzanie kryzysowe w administracji

 1. Sytuacja kryzysowa a kryzys – analiza pojęć
 2. Fazy zarządzania kryzysowego
 3. Geneza systemu zarządzania kryzysowego w Polsce
 4. Prawne aspekty zarządzania kryzysowego w Polsce
 5. Struktura organizacyjna systemu zarządzania kryzysowego w administracji publicznej
 6. Kompetencje organów właściwych administracji publicznej w sprawach zarządzania kryzysowego
 7. Struktura i zadania zespołów zarządzania kryzysowego
 8. Miejsce, rola i zadania centrów zarządzania kryzysowego w strukturze systemu
 9. Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania – jego struktura i miejsce w systemie zarządzania kryzysowego
 10. Alarmowanie ludności o zagrożeniach
 11. Plany zarządzania kryzysowego
 12. Infrastruktura krytyczna w Polsce – pojęcie i ochrona
 13. Udział Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w systemie zarządzania kryzysowego
 14. Rola Policji w systemie zarządzania kryzysowego
 15. Rola Sił Zbrojnych w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce

Grupa przedmiotów specjalnościowych; Służby policyjne

 1. Przeciwdziałanie zjawiskom kryminogennym
 2. Zachowania przestępcze i ich przyczyny
 3. Wybrane zagadnienia z prawa karnego część ogólna
 4. Wybrane zagadnienia z prawa wykroczeń część ogólna
 5. Wybrane przestępstwa z części szczególnej prawa karnego
 6. Wybrane wykroczenia z części szczególnej prawa wykroczeń
 7. Ochrona osób i mienia
 8. Ochrona pomieszczeń, obszarów i obiektóww działaniach Policji
 9. Policja w systemie ochrony bezpieczeństwa publicznego,
 10. Środki przymusu bezpośredniego w działaniach policji
 11. Kryminalistyka w działaniach Policji
 12. Zakres uprawnień policji
 13. Czynności administracyjno-porządkowe w działaniach Policji - zatrzymanie osoby, ligitymowanie, kontrola osobista, przeglądanie zawartości bagażu, sprawdzanie ładunku
 14. Podstawy prawa o ruchu drogowym
 15. Pełnienie służby na drogach przez policjantów