INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE
dla kierunku studiów Kryminologia II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

 • Zasady organizacji Policji
 • Formy działania Policji.
 • Ochrona prawna policjanta.
 • Pojęcie zarządzania kryzysowego.
 • System zarządzania kryzysowego.
 • Fazy zarządzania kryzysowego.
 • Jakie istnieją teorie dewiacji?
 • Jakie są cechy i funkcje stereotypów?
 • Omów główne tezy teorii Durkheima i Mannheima.
 • Scharakteryzuj przestępczość zorganizowaną.
 • Wyjaśnij pojęcie przestępczości rzeczywistej.
 • Zdefiniuj pojęcie wiktymologii i dokonaj jej podziału.
 • Wyjaśnij termin wiktymizacja.
 • Przestępstwo bez ofiar – wyjaśnij to pojęcie.
 • Rozwiń i omów daktyloskopijną zasadę.
 • Podaj i krótko scharakteryzuj metody ujawniania śladów daktyloskopijnych.
 • Cheiloskopia, podoskopia, otoskopia, frontoskopia – wyjaśnij pojęcia.
 • Dokonaj podziału metod badań kryminologicznych.
 • Wymień i scharakteryzuj dziedziny kryminalistyki.
 • Wymień i scharakteryzuj funkcje kryminalistyki.
 • Omów społeczny i prawny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie.

ZAGADNIENIA Z METODOLOGII BADAŃ SPOŁECZNYCH

 • Istota obiektywistycznego i konstruktywistycznego podejścia do nauki.
 • Zasady, cele i typy badania naukowego.
 • Projektowanie badań w strategii badań ilościowych i jakościowych (elementy procesu badawczego).
 • Komplementarność ilościowej i jakościowej strategii badawczej (triangulacja metodologiczna).
 • Metody badań empirycznych (metody badań, metody zbierania danych, metody doboru próby, metody analizy danych).

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

dla kierunku studiów Kryminologia stosowana I stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

 • Przedmiot i zakres kryminologii
 • Stosunek kryminologii do innych nauk
 • Przestępczość jako zjawisko społeczne
 • Źródła wiedzy o przestępczości
 • Ciemna liczba przestępstw
 • Przestępczość zorganizowana i jej formy
 • Przestępczość gospodarcza
 • Doktryny kryminologiczne
 • Rola kultury w zapobieganiu przestępczości
 • Nowe formy przestępczości
 • Zapobieganie przestępczości
 • Prognoza kryminologiczna

ZAGADNIENIA Z METODOLOGII BADAŃ SPOŁECZNYCH

 • Istota obiektywistycznego i konstruktywistycznego podejścia do nauki.
 • Zasady, cele i typy badania naukowego.
 • Projektowanie badań w strategii badań ilościowych i jakościowych (elementy procesu badawczego).
 • Komplementarność ilościowej i jakościowej strategii badawczej (triangulacja metodologiczna).
 • Metody badań empirycznych (metody badań, metody zbierania danych, metody doboru próby, metody analizy danych).

 

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

dla kierunku studiów „Bezpieczeństwo wewnętrzne” II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Grupa przedmiotów podstawowych

 1. Bezpieczeństwo w polskiej myśli filozoficznej
 2. Pojęcie życia społecznego, biologiczne, geograficzne, demograficzne podstawy życia społecznego
 3. Patologie społeczne, przyczyny, rodzaje
 4. Typologia i klasyfikacja bezpieczeństwa
 5. Wyzwania dla bezpieczeństwa wewnętrznego RP
 6. Współczesne wizje ładu międzynarodowego
 7. Prawne podstawy bezpieczeństwa RP
 8. Geograficzne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski
 9. Doświadczenia historyczne w procesie kształtowania bezpieczeństwa
 10. Kultura bezpieczeństwa w relacjach z bezpieczeństwem

Grupa przedmiotów kierunkowych

 1. Psychologiczne mechanizmy powstawania i funkcjonowania konfliktów
 2. Psychospołeczne mechanizmy i uwarunkowania zachowań prospołecznych i dewiacyjnych
 3. Ochrona ludności na poziomie lokalnym
 4. Kompetencje i zakres działania władz lokalnych w zakresie bezpieczeństwa
 5. Społeczno-ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania migracji
 6. Systemy informacji przestrzennej na potrzeby bezpieczeństwa
 7. Bezpieczeństwo a porządek publiczny
 8. Medialny obraz działalności administracji cywilnej w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego
 9. Komplementarny model procesu poznania w naukach o bezpieczeństwie
 10. Instytucjonalizacja bezpieczeństwa w Europie na przełomie wieków
 11. Istota i sposoby interpretowania strategii oraz strategii bezpieczeństwa narodowego
 12. Zasady współdziałania w ramach zarządzania kryzysowego inspekcji, służb i straży funkcjonujących na terenie RP
 13. Organizacja systemu bezpieczeństwa wewnętrznego
 14. Podmioty wykonawcze systemu bezpieczeństwa wewnętrznego na szczeblu ogólnokrajowym regionalnym i lokalnym
 15. Patologie społeczne, przyczyny, rodzaje

Grupa przedmiotów specjalnościowych; Służby Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 1. Podmioty bezpieczeństwa i porządku publicznego
 2. Podstawowe zadania Policji wynikające z ustawy o Policji i innych ustaw
 3. Zadania organów władzy publicznej w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
 4. Obiekty podlegające obowiązkowej ochronie.
 5. Klasyfikacja form ochrony
 6. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG).
 7. Organizacja i funkcjonowanie systemu Zintegrowanego Ratownictwa w Polsce
 8. Służby inspekcje straże w układzie resortowym i terytorialnym
 9. Zagrożenia związane z imprezami masowymi.
 10. Obowiązki i odpowiedzialność organizatora za bezpieczeństwo imprezy masowej
 11. Rola i zadania Państwowej Straży Pożarnej wynikające z obowiązujących aktów prawnych
 12. Organy ochrony porządku konstytucyjnego
 13. Pojęcie oraz istota porządku konstytucyjnego
 14. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście przestępczości zorganizowanej i terroryzmu
 15. Rodzaje kryzysów, zarządzanie kryzysem, narzędzia i metody PR wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych.

Grupa przedmiotów specjalnościowych; Bezpieczeństwo informacji i cyberprzestrzeni

 1. Informacja w XXI wieku (rola i znaczenie dla państwa i obywatela)
 2. Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji
 3. System ochrony informacji niejawnych w Polsce
 4. Ochrona informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej
 5. Zasady organizacji i obiegu dokumentów
 6. Organizacja i funkcjonowanie kancelarii
 7. Ochrona informacji w stanach nadzwyczajnych
 8. Odpowiedzialność podmiotów przy przetwarzaniu danych osobowych
 9. Formalno – prawne uwarunkowania ochrony informacji
 10. Przetwarzane informacji w systemach teleinformatycznych
 11. Bezpieczeństwo informacji w przestrzeni cybernetycznej
 12. Cyberprzestępczość – pojęcie i istota zjawiska
 13. Rola i zadania służb w zakresie cyberbezpieczeństwa
 14. Wojna i walka informacyjna
 15. Sposoby i metody ochrony systemów teleinformatycznych

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

dla kierunku studiów „Bezpieczeństwo wewnętrzne”

I stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Grupa przedmiotów podstawowych

 1. Bezpieczeństwo w polskiej myśli filozoficznej
 2. Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa
 3. Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb, inspekcji i straży
 4. Gospodarka rynkowa i jej elementy
 5. Wyzwania dla bezpieczeństwa wewnętrznego RP
 6. Współczesne systemy polityczne
 7. Transformacja ustrojowa w Polsce
 8. Istota nauki
 9. Doświadczenia historyczne w procesie kształtowania bezpieczeństwa wewnętrznego
 10. Bezpieczeństwo kulturowe we współczesnym świecie

Grupa przedmiotów kierunkowych

 1. Rola samorządu terytorialnego w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego
 2. Ochrona ludności na poziomie lokalnym
 3. Uwarunkowania aktywności i mobilności społecznej
 4. Wyzwania ekologiczne w planowaniu i działalności operacyjnej
 5. Bezpieczeństwo zdrowotne w państwie
 6. Filary bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej
 7. Bezpieczeństwo wewnętrzne jako składnik bezpieczeństwa państwa
 8. Współdziałanie samorządu terytorialnego z instytucjami zewnętrznymi dla zapewnienia bezpieczeństwa społecznościom lokalnym i regionalnym
 9. Uwarunkowania polityki bezpieczeństwa państwa
 10. Typologia i klasyfikacja bezpieczeństwa
 11. Pojęcie i atrybuty państwa. Cele i funkcje państwa.
 12. Organizacja systemu bezpieczeństwa wewnętrznego
 13. Zasady prawa administracyjnego
 14. Współczesne zagrożenia państwa i obywateli

Grupa przedmiotów specjalnościowych: ochrona granic i obszarów przygranicznych

 1. Regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa w komunikacji i transporcie
 2. Organizacja transportu materiałów niebezpiecznych
 3. Podstawowa terminologia dotycząca  funkcjonowania granic państwa .
 4. System ochrony granicy państwowej RP.
 5. Funkcjonowanie strefy Schengen
 6. Krajowe służby bezpieczeństwa wewnętrznego zwalczające przestępczość trans graniczną
 7. Międzynarodowa współpraca policyjna i sądowa w walce z przestępczością międzynarodową
 8. Główne trendy współczesnych procesów migracyjnych
 9. Istota rozpoznania migracyjnego; różnice i elementy wspólne rozpoznania migracyjnego i granicznego
 10. Granica morska Polski, jej charakterystyka i ochrona
 11. Służba Celna a kontrola przepływu towarów na granicy i wewnątrz obszaru celnego
 12. Podstawy prawne i  polityka  wizowa   Polski
 13. Warunki przekraczania polskiej granicy państwowej; przekraczanie granic zewnętrznych UE; przekraczanie granic wewnętrznych UE
 14. Dokumenty uprawniające cudzoziemców do przekraczania granicy państwowej, podróży i pobytu na terenie Polski
 15. Rodzaje procedur celnych, różnice, następstwo procedur celnych; objęcie towaru procedurą celną; zgłoszenie celne towaru – rodzaje i formy zgłoszeń celnych

Grupa przedmiotów specjalnościowych: Obrona terytorialna kraju  

 1. Uwarunkowania tworzenia systemu obrony terytorialnej.
 2. Pojęcie obrony terytorialnej.
 3. Miejsce obrony terytorialnej w systemie obronnym państwa.
 4. Rola sił obrony terytorialnej i wojsk operacyjnych w systemach obronnych państw NATO.
 5. Prowadzenie działań zbrojnych siłami obrony terytorialnej.
 6. Prowadzenie działań regularnych przez siły obrony terytorialnej.
 7. Działania nieregularne Wojsk Obrony Terytorialnej.
 8. Istota powszechnej obrony narodowej.
 9. Warunki i determinanty tworzenia strategii obrony terytorialnej.
 10. Współdziałanie obrony terytorialnej z pozamilitarnymi ogniwami obronnymi.
 11. Działania ratowniczo – pomocowe na rzecz ludności cywilnej.
 12. Terytorialny system rozpoznania.
 13. Strategiczne wymogi obrony terytorialnej.
 14. Sojusznicze podstawy obrony terytorialnej.
 15. Siły i środki obrony terytorialnej.

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

dla kierunku studiów „Bezpieczeństwo narodowe”

II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych


W oparciu o zapisy zawarte w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego (§ 35 pkt. 3) dotyczące zakresu wiedzy i umiejętności wymaganych na egzaminie dyplomowym oraz program nauczania na studiach II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe ustala się, iż student odpowiada na trzy sformułowane do protokołu pytania:

 • jedno z zakresu treści przedmiotów podstawowych i kierunkowych z listy 25 zagadnień egzaminacyjnych
 • drugie z zakresu wybranej specjalności z listy 15 zagadnień
 • trzecie dotyczące tematyki napisanej przez studenta pracy magisterskiej, sformułowane przez recenzenta.

Grupa przedmiotów podstawowych

 1. Teoria integracji i dezintegracji społecznej
 2. Psychologia władzy i przywództwa
 3. Psychologiczne aspekty zagrożeń bezpieczeństwa państwa
 4. Współczesne wizje łądu międzynarodowego
 5. Psychologiczne aspekty przygotowania do działania w warunkach zagrożeń
 6. Rola oceny wydarzeń historycznych w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego
 7. Naturalne zagrożenia bezpieczeństwa
 8. Obszary kryzysowe we współczesnym świecie
 9. Elementy prawa obronnego UE i NATO w polskim prawie obronnym 
 10. Konstytucyjny i ustawowy obowiązek obrony RP

Grupa przedmiotów kierunkowych

 1. Typologie bezpieczeństwa
 2. Główne kategorie bezpieczeństwa w Konstytucji RP
 3. Polityka bezpieczeństwa w Polsce po 1989 roku
 4. Mechanizmy bezpieczeństwa regionalnego w Europie – ewolucja
 5. OBWE – regionalna organizacja bezpieczeństwa
 6. Strategia jako instrument bezpieczeństwa państwa
 7. Cele, wartości i interesy w obowiązującej strategii bezpieczeństwa narodowego RP
 8. Zasady strategii - omówić na wybranych przykładach
 9. Polskie strategie bezpieczeństwa po 1990r.
 10. Zarządzanie kryzysowe – zakres, zasady, kluczowe zadania 
 11. System zarządzania kryzysowego (elementy systemu na szczeblu państwa, województwa, powiatu, gminy) 
 12. System wykrywania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania 
 13. Podstawy i organizacyjne elementy bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce
 14. Międzynarodowe instytucje ekonomiczne
 15. Wybrane zagadnienia z prawa obronnego RP

Grupa przedmiotów specjalnościowych; Polityka bezpieczeństwa i bezpieczeństwo euroatlantyckie

 1. Narodowa strategia bezpieczeństwa USA
 2. USA w wojnie z terroryzmem
 3. Polityka USA wobec Rosji
 4. Postanowienia Traktatu o Unii Europejskiej w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
 5. Ewolucja Unii Europejskiej w świetle przyjmowanych przez nią traktatów
 6. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE
 7. Źródła konfliktów międzynarodowych we współczesnym świecie – ujęcie ogólne, typologia
 8. Rodzaje konfliktów międzynarodowych
 9. Rola państwa w międzynarodowych stosunkach politycznych 
 10. Współczesne państwo jako podmiot bezpieczeństwa
 11. Globalizacja a bezpieczeństwo państwa 
 12. Ekonomiczne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa 
 13. Porozumienia USA-ZSRR/Rosja w dziedzinie zbrojeń jądrowych 
 14. Operacje reagowania kryzysowego NATO 
 15. Udział żołnierzy Wojska Polskiego w operacjach pokojowych i misjach stabilizacyjnych

Grupa przedmiotów specjalnościowych; Bezpieczeństwo państwa

 1. Najważniejsze wyznaczniki współczesnej roli państwa jako podmiotu bezpieczeństwa
 2. Przesłanki braku bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych
 3. Organy administracji niezespolonej państwa, rola i zadania
 4. Migracje i ich konsekwencje dla bezpieczeństwa państwa
 5. Ochrona informacji niejawnych - rola, miejsce, zadania w systemie bezpieczeństwa państwa
 6. Charakterystyka współczesnych wojen i konfliktów zbrojnych
 7. Polityka bezpieczeństwa państwa (pojęcie, istota, cele)
 8. Zagrożenia bezpieczeństwa państwa
 9. Bezpieczeństwo publiczne – zakres podmiotowy i przedmiotowy 
 10. Porządek publiczny - istota i pojęcie 
 11. Komercyjny sektor bezpieczeństwa (rola i zadania, prawne podstawy funkcjonowania)
 12. Doświadczenia narodowe jako element kultury bezpieczeństwa 
 13. Bezpieczeństwo energetyczne Polski 
 14. Bezpieczeństwo mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce
 15. Terroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa

Grupa przedmiotów specjalnościowych; Wywiad konkurencyjny

 1. Wywiad konkurencyjny – geneza, ewolucja oraz istota
 2. Wywiad konkurencyjny a wywiad państwowy – różnice i podobieństwa
 3. Zadania i możliwości wywiadu konkurencyjnego
 4. Organizacja instytucji wywiadu konkurencyjnego
 5. Ocena potrzeb informacyjnych odbiorcy oraz definiowanie problemu wywiadowczego
 6. Charakterystyka źródeł w wywiadzie konkurencyjnym
 7. Ocena informacji oraz ocena wiarygodności źródła.
 8. Ograniczenia możliwości korzystania ze źródeł informacji
 9. Charakterystyka myślenia analitycznego i metod analitycznych 
 10. Zbieranie oraz organizacja materiału dowodowego. 
 11. Przekształcanie danych w informację przydatną odbiorcy 
 12. Typologia błędów interpretacji informacji. 
 13. Metodyka informowania odbiorców 
 14. Nieuczciwa konkurencja i działania dezinformacyjne 
 15. Szpiegostwo gospodarcze oraz metodyka przeciwdziałania