INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

dla kierunku studiów „Bezpieczeństwo narodowe”

I stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych


W oparciu o zapisy zawarte w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego (§ 35 pkt. 3) dotyczące zakresu wiedzy i umiejętności wymaganych na egzaminie dyplomowym oraz program nauczania na studiach I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe ustala się, iż student odpowiada na dwa sformułowane do protokołu pytania:

 • jedno z zakresu treści przedmiotów podstawowych lub kierunkowych z listy 25 zagadnień egzaminacyjnych,
 • drugie z zakresu wybranej specjalności z listy 15 zagadnień,
 • trzecie dotyczące tematyki napisanej przez studenta pracy dyplomowej, sformułowane przez recenzenta.

Grupa przedmiotów podstawowych

 1. Bezpieczeństwo w polskiej myśli filozoficznej
 2. Przyczyny upadku I Rzeczypospolitej
 3. Źródła sukcesów wojny polsko-rosyjskiej 1920 roku
 4. Przyczyny klęski Polski w 1939 r.
 5. Wkład militarny Polski w II wojnie światowej
 6. Zmiany w funkcjonowaniu systemu politycznego Polski po 1989 r.
 7. System administracji państwowej i samorządowej w Polsce
 8. Zadania administracji państwowej w obszarze bezpieczeństwa narodowego
 9. Wyznaczniki demokratycznego charakteru systemów politycznych
 10. Totalitaryzmy XX wieku 

Grupa przedmiotów kierunkowych

 1. Typologie bezpieczeństwa
 2. Uwarunkowania polityki bezpieczeństwa w Polsce po 1989 roku
 3. Charakter współczesnych sporów i konfliktów międzynarodowych
 4. Pojęcie strategii i istota podejścia strategicznego w bezpieczeństwie
 5. Cele, wartości i interesy w obowiązującej strategii bezpieczeństwa narodowego RP
 6. Strategie bezpieczeństwa Polski po 1990 roku
 7. Zakres przedmiotowy i podmiotowy systemu bezpieczeństwa narodowego
 8. System bezpieczeństwa narodowego w Konstytucji RP
 9. Zarządzanie bezpieczeństwem w gminie i powiecie
 10. Wojewoda i jego zadania w zakresie bezpieczeństwa
 11. Zarządzanie kryzysowe – zakres, zasady, kluczowe zadania
 12. Zadania i kompetencje organów władzy publicznej, instytucji, służb, inspekcji w sytuacjach kryzysowych
 13. Stosunki międzynarodowe: istota i przesłanki ewolucji
 14. Dyplomacja wojskowa w stosunkach międzynarodowych
 15. Instytucjonalne formy stosunków wojskowych – sojusze i organizacje wojskowe i wojskowo-polityczne 

Grupa przedmiotów specjalnościowych; Bezpieczeństwo europejskie

 1. Podział Europy w okresie „zimnej wojny”
 2. Totalitaryzmy XX wieku
 3. Proces integracji europejskiej po II Wojnie Światowej
 4. Upadek ZSRR i jego konsekwencje geopolityczne
 5. Współczesne konflikty w Europie
 6. Bezpieczeństwo energetyczne Europy
 7. Uwarunkowania polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Rosji
 8. Pojęcie bezpieczeństwa ekonomicznego
 9. Akt Końcowy KBWE - istota, najważniejsze postanowienia
 10. Misje OBWE w Europie
 11. Mechanizmy OBWE – instrumenty wczesnego ostrzegania, zapobiegania konfliktom oraz przywracania pokoju
 12. Stosunki Rosji z Unią Europejską
 13. Kontrola zbrojeń konwencjonalnych w Europie
 14. Terroryzm jako zagrożenie asymetryczne
 15. „Kocioł bałkański” – zapalny region Europy XX wieku

Grupa przedmiotów specjalnościowych; Bezpieczeństwo państwa

 1. Bezpieczeństwo publiczne – zakres podmiotowy i przedmiotowy
 2. Porządek publiczny - istota i pojęcie
 3. Bezpieczeństwo ekonomiczne i jego zagrożenie
 4. Migracje i ich konsekwencje dla bezpieczeństwa
 5. Podstawowe wymiary bezpieczeństwa społecznego
 6. Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego
 7. System bezpieczeństwa państwa (w podziale na podsystemy)
 8. Przygotowania obronne – pojęcie, podstawy prawne, zakres.
 9. Stany nadzwyczajne – okoliczności wprowadzenia, organy odpowiedzialne, podstawy prawne
 10. Zagrożenia bezpieczeństwa państwa
 11. Służby specjalne jako instrument bezpieczeństwa państwa
 12. Edukacja dla bezpieczeństwa w Polsce (pojęcie, geneza, cele)
 13. Zadania Policji w sferze bezpieczeństwa państwa
 14. Siły zbrojne RP – struktura i zadania
 15. Informacyjny wymiar bezpieczeństwa państwa

Grupa przedmiotów specjalnościowych; Zarządzanie kryzysowe w administracji

 1. Sytuacja kryzysowa a kryzys – analiza pojęć
 2. Fazy zarządzania kryzysowego
 3. Geneza systemu zarządzania kryzysowego w Polsce
 4. Prawne aspekty zarządzania kryzysowego w Polsce
 5. Struktura organizacyjna systemu zarządzania kryzysowego w administracji publicznej
 6. Kompetencje organów właściwych administracji publicznej w sprawach zarządzania kryzysowego
 7. Struktura i zadania zespołów zarządzania kryzysowego
 8. Miejsce, rola i zadania centrów zarządzania kryzysowego w strukturze systemu
 9. Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania – jego struktura i miejsce w systemie zarządzania kryzysowego
 10. Alarmowanie ludności o zagrożeniach
 11. Plany zarządzania kryzysowego
 12. Infrastruktura krytyczna w Polsce – pojęcie i ochrona
 13. Udział Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w systemie zarządzania kryzysowego
 14. Rola Policji w systemie zarządzania kryzysowego
 15. Rola Sił Zbrojnych w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce

Grupa przedmiotów specjalnościowych; Służby policyjne

 1. Przeciwdziałanie zjawiskom kryminogennym
 2. Zachowania przestępcze i ich przyczyny
 3. Wybrane zagadnienia z prawa karnego część ogólna
 4. Wybrane zagadnienia z prawa wykroczeń część ogólna
 5. Wybrane przestępstwa z części szczególnej prawa karnego
 6. Wybrane wykroczenia z części szczególnej prawa wykroczeń
 7. Ochrona osób i mienia
 8. Ochrona pomieszczeń, obszarów i obiektóww działaniach Policji
 9. Policja w systemie ochrony bezpieczeństwa publicznego,
 10. Środki przymusu bezpośredniego w działaniach policji
 11. Kryminalistyka w działaniach Policji
 12. Zakres uprawnień policji
 13. Czynności administracyjno-porządkowe w działaniach Policji - zatrzymanie osoby, ligitymowanie, kontrola osobista, przeglądanie zawartości bagażu, sprawdzanie ładunku
 14. Podstawy prawa o ruchu drogowym
 15. Pełnienie służby na drogach przez policjantów