• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

belka studies

Modern specializations

 

 

belka education

Excellent prepared staff

 

 

belka laboratories

Perfectly equipped laboratories

 

 

 

belka news

UWAGA NOWE STUDIA PODYPLOMOWE !!!

 

Szanowni Państwo. Miło nam poinformować, że od października roku akademickiego 2017/2018 uruchamiamy w naszym Instytucie nowe studia podyplomowe Bezpieczeństwo informacji, systemów i sieci informatycznych. Szczegółowe informacje na temat warunków rekrutacji i zasad studiowania dostępne są tutaj.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

z cyklu Wojna i Bezpieczeństwo Militarne

 

2a

W dniach 8-9 czerwca 2017 roku w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach miała miejsce II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Wojna i Bezpieczeństwo Militarne. Jej celem było przedstawienie wyników badań w obszarze poznawczym wojny i polityki w ujęciu dyscyplin naukowych: filozofii, socjologii, nauk o polityce, nauk o bezpieczeństwie, nauk o obronności, historii, nauk o zarządzaniu, prawa, kulturoznawstwa oraz przeprowadzenie interdyscyplinarnego dyskursu nad zjawiskami wojny i polityki po zakończeniu zimnej wojny.

 

Jednostka prowadząca

Wydział Humanistyczny

Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa

 ul. Żytnia 39

tel. 643-18-62

 

Czas trwania studiów

Dwa semestry

 

Kierownik studiów

dr hab. Henryk Wyrębek

 

Studia są w szczególności adresowane do:

Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo informacji, systemów i sieci informatycznych” adresowane są do osób zajmujących się bądź planujących prace na różnych stanowiskach związanych z zarządzaniem, planowaniem, wdrażaniem, utrzymaniem i audytem bezpieczeństwa informacji i systemów związanych z tworzeniem, przesyłaniem, przetwarzaniem i gromadzeniem informacji oraz do administratorów systemów teleinformatycznych chcących pogłębić wiedzę w zakresie bezpieczeństwa informacji.

 • pracowników administracji państwowej i przedsiębiorstw zajmujących się bezpieczeństwem informacji, opracowaniem, wdrażaniem i utrzymaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001,
 • kadry kierowniczej i zarządzającej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo informacji,
 • osób zajmujących się bezpieczeństwem informacji dla służb mundurowych i cywilnych, administratorów systemów teleinformatycznych.

Cel studiów


Zdobycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie:

 • Znaczenia informacji w państwie i organizacjach oraz ich bezpieczeństwo,
 • Cyberprzestrzenne wymiary bezpieczeństwa (mentalny, organizacyjny, materialny),
 • Zagrożeni dla bezpieczeństwa informacji w administracji publicznej oraz działalności gospodarczej,
 • Psychologiczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych,
 • Ustawa o ochronie danych osobowych,
 • Ustawa o ochronie informacji niejawnych,
 • Obowiązki i uprawnienia Administratora Bezpieczeństwa Informacji; Bezpieczeństwo danych osobowych (upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, elementy ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,); Polityka bezpieczeństwa.
 • Przepisy i procedury w zakresie ścigania przestępstw komputerowych,
 • Audyt wewnętrzny i zewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji,
 • Aspekty techniczne dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Bezpieczeństwo sprzętowe,
 • Szyfr z przesunięciem. Szyfr podstawieniowy. Szyfr afiniczny. Szyfr Vigenère'a. Szyfr Hilla. Kryptoanaliza szyfru podsawieniowego. Kryptoanaliza szyfru afinicznego.Kryptoanaliza szyfru Vigenere’a. Ataki na szyfr Hilla,
 • Standard szyfrowania danych – algorytm DES,
 • Algorytm RSA. Ataki na RSA i system Rabina. Algorytmy faktoryzacji,
 • Systemy kryptograficzne z kluczem publicznym. Schematy podpisów. Funkcje skrótu. Uzgadnianie i dystrybucja klucza,
 • Pojęcie i istota wywiadu biznesowego,
 • Metody i techniki zdobywania i przetwarzania biznesowych informacji wywiadowczych,
 • Działania ochronne w wywiadzie biznesowym,
 • Bezpieczeństwo systemów,
 • Rozwiązania sprzętowe i programowe do zabezpieczania sieci. Zapora sieciowa (firewall), Listy kontroli dostępu ACL, Serwery proxy. Wirtualne sieci lokalne (VLAN). Strefy DMZ. Mechanizm NAT i PAT. Ataki na infrastrukturę sieciową: Sniffing, Spoofing, Poisoning, DoS,
 • Bezpieczna komunikacja w sieci. Protokół HTTPS, SSH, Secure Socket Layer, Transport Layer Security, IPSec. Bezpieczeństwo poczty elektronicznej,
 • Mechanizmy bezpieczeństwa zdalnego dostępu. PAP, CHAP, EAP, Protokół RADIUS i TACACS. Wirtualne sieci prywatne (VPN). Bezpieczeństwo w sieciach bezprzewodowych,
 • Podpis cyfrowy i uwierzytelnianie,
 • Systemy wykrywania intruzów. Zapewnianie dostępności danych,
 • Techniki i narzędzia służące do ataków na sieci informatyczne,
 • Mechanizmy i narzędzia bezpieczeństwa usług i danych w chmurze obliczeniowej,
 • Zintegrowane systemy zarządzania infrastruktura i usługami IT,
 • Testy penetracyjne,
 • Monitorowanie zasobów teleinformatycznych,
 • Etapy procesu zarządzania ryzykiem wg norm ISO 25000 oraz ISO 31000,
 • Metody, techniki i narzędzia zarządzania ryzykiem,
 • Standardy bezpieczeństwa informacji w tym normy serii ISO/IEC 27000,
 • Opracowanie, wdrażanie i utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg PN-ISO/IEC 27001:2014-12,
 • Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg PN-ISO/IEC 27001:2014-12,
 • Certyfikaty zawodowe ekspertów ds. bezpieczeństwa informacji,
 • Organizacja bezpieczeństwa informacji i polityka bezpieczeństwa,
 • Systemy zasilania podstawowego i awaryjnego systemów,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem systemów operacyjnych.

 

Zasady rekrutacji


Słuchaczami studiów mogą zostać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Kandydaci rejestrują się na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), a następnie składają wymagane dokumenty:

- podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk   z programu IRK),

- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

- kserokopia dowodu osobistego.

Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Decyzję o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia podejmuje Kierownik Studiów Podyplomowych. Decyzje o przyjęciu albo nieprzyjęciu doręcza się kandydatowi w formie pisemnej na adres wskazany do korespondencji.

 

Koszt: 1700 zł/semestr

 

Informacje dodatkowe:

Program studiów obejmuje dwa semestry zajęć łącznie 291 godzin realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów. Po uzyskaniu wymaganych programem studiów zaliczeń oraz zdaniu egzaminu końcowego słuchacze otrzymają ustalone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Termin składania dokumentów: do 28 września 2018 r.

Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 r.

 

 podyplomowe

Wykładowcy Instytutu odbyli staż na Białorusi

DSC 0118 

Wykładowcy Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa, prof. UPH dr hab. Adam Bobryk i dr Cezary Kalita w dniach 21-27 maja przebywali na Białorusi gdzie odbyli staż naukowo-metodyczny w Katedrze Dyscyplin Społeczno-Humanistycznych i Prawnych na Wydziale Humanistyczno-Ekonomicznym Homelskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego im. P. O. Suchowo. Zgodnie z przygotowanym planem zajęć zostali zapoznani z programami nauczania i metodami dydaktycznymi oraz badaniami prowadzonymi w ramach Katedry. Wzięli udział w konsultacjach z zakresu przedmiotów „Filozofia”, „Socjologia zarządzania” i „Socjologia ekonomii”. Byli również obserwatorami na egzaminach magistrantów z przedmiotu „Filozofia i metodologia nauki”. Uczestniczyli w metodycznym seminarium, gdzie omawiane były rezultaty badań, związanych z wdrażaniem dyscypliny „Język białoruski” do systemu oświatowego. Wygłosili wykłady poświęcone współczesnym nurtom edukacyjnym w kontekście Procesu bolońskiego.