INSTITUTE OF SECURITY STUDIES

Siedlce University of Natural Sciences and Humanities

Samorząd studiów doktoranckich

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom młodych naukowców Wydział Humanistyczny UPH w październiku 2013 roku uruchomił studia doktoranckie, w dyscyplinach: nauki o bezpieczeństwie i historia. W Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa prowadzone są studia umożliwiające uzyskanie stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Doktoranci aktywnie uczestniczą w funkcjonowaniu środowiska akademickiego, poprzez czynne uczestnictwo w konferencjach, seminariach oraz warsztatach naukowych oraz publikowanie wyników swoich badań w periodykach i monografiach naukowych. Podejmują również inicjatywy własne. Owocem jednej z nich jest utworzenie czasopisma naukowego „De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności” (http://www.desecuritate.uph.edu.pl/pl/), którego Redaktorem Naczelnym jest zastępca dyrektora INSiB – dr Malina Kaszuba.

Poprzez swoich przedstawicieli w organach kolegialnych, doktoranci uczestniczą także w podejmowaniu decyzji dotyczących całego Uniwersytetu. Nad interesami Doktorantów Wydziału czuwa Wydziałowa Rada Samorząd Doktorantów, do której obowiązków należy dbanie o poszanowanie praw i przywilejów doktorantów, wspieranie i propagowanie ich inicjatyw oraz działalności, a także pomoc w przyznawaniu stypendiów (link:http://uph.edu.pl/studenci-home/stypendia-uph/stypendia-dla-doktorantow) dla najlepszych doktorantów, stypendiów socjalnych i specjalnych oraz tych z dotacji projakościowej.

Jeżeli masz jakiś pomysł dotyczący studiów doktoranckich, projektów naukowych lub społecznych, chcesz dowiedzieć się więcej na temat inicjatyw, pisz na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Przewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów

Wydziału Humanistycznego

mgr Marta Stempień