INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne adresowane są do osób, zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego, chcących związać swoją przyszłość zawodową z służbami mundurowymi odpowiedzialnymi za utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego lub podmiotami administracji publicznej, które realizują zadania w tym obszarze. Celem studiów na tym kierunku jest wyposażenie absolwenta w wiedzę dotyczącą istoty bezpieczeństwa wewnętrznego, szczególnych zadań, kompetencji, budowy struktur i zasad współpracy instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.


Jednostka prowadząca

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

ul. Żytnia 39; 08-110 Siedlce


Czas trwania studiów

3 lata (uzyskany tytuł  - licencjat)


Oferowane specjalności

  • Ochrona granic i bezpieczeństwo obszarów przygranicznych
  • Obrona terytorialna państwa

Opis specjalności


Ochrona granic i bezpieczeństwo obszarów przygranicznych
 - Absolwent specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy w służbach mundurowych odpowiedzialnych za ochronę granicy państwowej oraz podmiotach administracji publicznej, które realizują zadania w tym obszarze. Posiada wiedzę zakresu: współpracy transgranicznej,  organizacji i funkcjonowania przejść granicznych, polityki wizowej Polski i państw strefy Schengen, rozpoznania migracyjnego.


Obrona terytorialna państwa
- absolwent specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy w siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostkach obrony terytorialnej i wybranych służbach, inspekcjach oraz strażach. Zdobędzie wiedzę z zakresu: współpracy cywilno-wojskowej, systemów obrony terytorialnej wybranych państwa NATO, współczesnej techniki wojskowej i policyjnej, ochrony ludności i obrony cywilnej.